Hotărârea nr. 881/2007

APROBAREA PROPUNERII DE STRATEGIE PRIVIND MANAGEMENTUL CALITATII AERULUI ÎN MUNICIPIUL BRASOV;REALIZATA DE ABMEE ÎN CADRUL PROIECTULUI PHARE - SOCIETATEA CIVILA 2004.
[

 

 

 

HOTARÂREA Nr. 881

din data de 29 octombrie 2007

 

 

 

Privind: aprobarea propunerii de strategie privind Managementul Calitatii Aerului în Municipiul  Brasov, realizata de ABMEE  în cadrul proiectului  Phare - Societatea Civila 2004;

 

 

 

 

 

Consiliul Local al Municipiului Brasov, întrunit în sedinta ordinara la data de 29 octombrie 2007;    

Analizând Expunerea de motive si Raportul de specialitate ale Directiei Integrare Europeana, înregistrate cu nr. 82.158 din 25 octombrie 2007, prin care s-a propus aprobarea “Propunerii de Strategie privind Managementul Calitatii Aerului în Municipiul Brasov”, realizata de ABMEE în cadrul proiectului Phare – Societatea Civila 2004;

Având în vedere avizele comisiilor de specialitate nr. 5 si 6 ale Consiliului Local Brasov;

 In temeiul art. 36, alin. 4, lit. e si art. 45, alin. 1 din Legea Administratiei Publice Locale  nr. 215/2001, republicata,

 

 

 

H O T A R A S T E  :

 

 

 

 

 Art. 1. Se aproba “Propunerea de Strategie privind Managementul calitatii Aerului în Municipiul Brasov”, realizata de ABMEE în cadrul proiectului Phare – Societatea Civila 2004.

 

 

 

            Art. 2.  Primarul Municipiului Brasov va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotarâri.

 

]