Hotărârea nr. 880/2007

APROBAREA VOLUMULUI SI A MODULUI DE VALORIFICARE A MASEI LEMNOASE CE SE VA RECOLTA ÎN ANUL 2008 DIN FONDUL FORESTIER PROPRIETATE PUBLICA A MUNICIPIULUI BRASOV .
[

 

  

HOTARÂREA  Nr. 880

din data de 29 octombrie 2007

 

 

 

 

Privind: aprobarea volumului si a modului de valorificare a masei lemnoase ce se va recolta în anul  2008 din fondul forestier proprietate publica a Municipiului Brasov ;

 

 

 

Consiliul Local al Municipiului Brasov, întrunit în sedinta ordinara la data de 29 octombrie 2007;   

Analizând Expunerea de motive si Raportul de specialitate ale Regiei Publice locale a Padurilor Kronstadt R.A. , înregistrate cu nr. 476 din 17 octombrie 2007, prin care s-a  propus aprobarea volumului si a modului de valorificare a masei lemnoase ce se va recolta în anul 2008 din fondul forestier proprietate publica a Municipiului Brasov;

               ;  În conformitate cu  prevederile O.G. nr. 96/1998, republicata, privind reglementarea regimului silvic si administrarea fondului forestier national, modificata si completata prin Legea nr. 120/2004, precum si prevederile amenajamentelor silvice privind cotele anuale de valorificare de masa lemnoasa;

Având în vedere ca destinatia volumului de masa lemnoasa prevazut a se recolta anual din fondul forestier proprietate publica a unitatilor administrativ – teritoriale, se stabileste prin hotarâre a consiliului local;

              ;   Având în vedere avizele comisiilor de specialitate nr.  1, 5 si 6 ale Consiliului Local Brasov;

In temeiul art. 36, alin. 2, lit. a, alin. 3, lit. c si art. 45, alin. 1 din Legea Administratiei Publice Locale nr. 215/2001, republicata,

 

 

H O T A R A S T E  :

 

 

 

Art. 1. Se aproba valorificarea în anul 2008, de catre Regia Publica Locala a Padurilor Kronstadt R.A. a volumului de 45.800 m.c. masa lemnoasa din fondul forestier proprietate a Municipiului Brasov, din care 38.800 m.c. prin licitatie catre agentii economici si 7.000 m.c. catre populatie ( nevoi locale).

 

 

 

             Art. 2. Primarul Municipiului Brasov si Regia Publica Locala a Padurilor  Kronstadt R.A. vor asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotarâri.

 

]