Hotărârea nr. 877/2007

APROBAREA REGULAMENTULUI DE ORGANIZARE SI FUNCTIONARE AL CAMINULUI PENTRU PERSOANE VÂRSTNICE BRASOV.
[

 

HOTARÂREA Nr. 877

din data de 29 octombrie 2007

 

 

 

 

Privind: aprobarea Regulamentului de Organizare si Functionare al Caminului pentru Persoane  Vârstnice Brasov;

 

 

 

 

Consiliul Local al Municipiului Brasov, întrunit în sedinta ordinara la data de 29 octombrie 2007;    

Analizând Expunerea de motive si Raportul de specialitate ale Caminului pentru Persoane Vârstnice Brasov, înregistrate sub cu nr. 984 din 17 octombrie 2007, prin care se propune aprobarea Regulamentului de Organizare si Functionare al Caminului pentru Persoane Vârstnice Brasov;

Având în vedere dispozitiile art. 16, alin. 2 din O.G. nr. 68/2003 - privind serviciile sociale, cu modificarile si completarile ulterioare aduse prin Legea nr. 515/2003, precum si prevederilor art. 8 din H.G. nr. 539/2005 - pentru aprobarea Normelor Metodologice de aplicare a prevederilor O.G. nr. 68/2003, modificata prin H.G. nr. 1.007/2005, privind aprobarea Nomenclatorului institutiilor de asistenta sociala .....a Regulamentului – cadru de organizare si functionare a institutiilor de asistenta sociala, cu respectarea prevederilor art. 3, alin. 2, pct. 3.6 din Ordinul nr. 246/2006 al ministerului muncii, solidaritatii sociale si familiei privind  aprobarea Standardelor minime specifice de calitate pentru serviciile de îngrijire la domiciliu pentru persoanele vârstnice si pentru centrele rezidentiale pentru persoanele vârstnice pentru aplicarea noilor modificari legislative;

Având în vedere avizele comisiilor de specialitate nr. 1, 4 si 5 ale Consiliului Local Brasov;

In temeiul art. 38, alin. 6, lit. a, pct. 2 si art. 46, alin. 1 din Legea Administratiei Publice Locale  nr. 215/2001, republicata,

 

 

H O T A R A S T E  :

 

 

 

Art. 1. Se aproba Regulamentul de Organizare si Functionare al Caminului pentru Persoane Vârstnice Brasov conform anexei, care face parte integranta din prezenta hotarâre.

 

 

Art. 2. Se revoca Hotarârea Consiliului Local  nr. 32 din 29 ianuarie 2007.

 

 

Art. 3. Primarul Municipiului Brasov si Directorul Caminului pentru Persoane Vârstnice Brasov vor asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotarâri.

]