Hotărârea nr. 858/2007

APROBAREA INDICATORILOR TEHNICO - ECONOMICI AFERENTI REALIZARII OBIECTIVULUI DE INVESTITII „MANSARDARE + REABILITARE TERMICA LA GRADINITA NR. 19;BRASOV”.
[

 

 

  

HOTARÂREA  Nr. 858

din data de 29 octombrie 2007

 

 

 

 

Privind: aprobarea indicatorilor tehnico - economici aferenti realizarii obiectivului de investitii  „Mansardare + Reabilitare termica la Gradinita nr. 19, Brasov”;

 

 

 

 

Consiliul Local al Municipiului Brasov, întrunit în sedinta ordinara la data de 29 octombrie 2007;    

Analizând Expunerea de motive si Raportul de specialitate ale Serviciului Public de Învatamânt, înregistrate sub nr. 5.242 din 24 octombrie 2007, prin care s-a propus aprobarea indicatorilor tehnico - economici aferenti realizarii obiectivului de investitii „Mansardare + Reabilitare termica la Gradinita nr. 19, Brasov”;

Având în vedere prevederile art. 7 din Metodologia privind elaborarea devizului general pentru obiective de investitii si lucrari de interventii – Anexa nr. 1 la H.G. nr. 1.179/2002, privind aprobarea Structurii devizului general pentru obiective de investitii si lucrari de interventii, precum si prevederile art. 44, alin. 1 din Legea nr. 273/2006, privind finantele publice locale, actualizata;

Având în vedere avizele comisiilor de specialitate nr. 1, 4 si 5 ale Consiliului Local Brasov;

In temeiul art. 36, alin. 2, lit. a, alin. 4, lit. d si art. 45, alin. 1 din Legea Administratiei Publice Locale  nr. 215/2001, republicata,

 

 

H O T A R A S T E  :

 

 

 

 

Art. 1. Se aproba indicatorii tehnico – economici aferenti realizarii obiectivului de investitii „Mansardare + Reabilitare termica la Gradinita nr. 19, Brasov”; dupa cum urmeaza:

Valoarea totala :                ;                ;                ;                ;          - 1.696.000,00 lei            &nb; sp;  

              ;                 ;   Din care C + M :              ;                  ;             & nbsp;                  ;          - 1.204.000,00 lei            &nb; sp;  

              ;   Capacitati:

Aria desfasurata :                     ;                ;                ;             & nbsp;    - 929,00  m.p.

Total valoare investitie / Aria desfasurata :                     ;  - 1.825,61 lei/m.p.

C + M / Aria desfasurata :                     ;                ;             & nbsp;   - 1.296,01 lei/m.p.

 

 

 

Art. 2. Primarul Municipiului Brasov si Serviciul Public de Învatamânt Brasov vor asigura ducerea la îndeplinire a  prezentei hotarâri.