Hotărârea nr. 855/2007

APROBAREA INDICATORILOR TEHNICO - ECONOMICI AFERENTI REALIZARII OBIECTIVULUI DE INVESTITII „EXTINDERE GRADINITA NR. 17 BRASOV”.
[

 

 

HOTARÂREA Nr. 855

din data de 29 octombrie 2007

 

 

 

 

Privind: aprobarea indicatorilor tehnico - economici aferenti realizarii obiectivului de investitii  „Extindere Gradinita nr. 17 Brasov”;

 

 

 

 

Consiliul Local al Municipiului Brasov, întrunit în sedinta ordinara la data de 29 octombrie 2007;    

Analizând Expunerea de motive si Raportul de specialitate ale Serviciului Public de Învatamânt, înregistrate sub nr. 5.241 din 24 octombrie 2007, prin care s-a propus aprobarea indicatorilor tehnico - economici aferenti realizarii obiectivului de investitii „Extindere Gradinita nr. 17 Brasov”;

Având în vedere prevederile art. 7 din Metodologia privind elaborarea devizului general pentru obiective de investitii si lucrari de interventii – Anexa nr. 1 la H.G. nr. 1.179/2002, privind aprobarea Structurii devizului general pentru obiective de investitii si lucrari de interventii, precum si prevederile art. 44, alin. 1 din Legea nr. 273/2006, privind finantele publice locale, actualizata;

Având în vedere avizele comisiilor de specialitate nr. 1, 4 si 5 ale Consiliului Local Brasov;

In temeiul art. 36, alin. 2, lit. a, alin. 4, lit. d si art. 45, alin. 1 din Legea Administratiei Publice Locale  nr. 215/2001, republicata,

 

 

H O T A R A S T E  :

 

 

Art. 1. Se aproba indicatorii tehnico – economici aferenti realizarii obiectivului de investitii „Extindere Gradinita nr. 17 Brasov”, dupa cum urmeaza:

Valoarea totala :                ;                ;                ;                ;    - 1.050.000,00 lei            &nb; sp;  

              ;                 ;   Din care C + M :              ;                  ;             & nbsp;                  ;   -    751.000,00 lei            &nb; sp;  

              ;   Capacitati :

Aria desfasurata :                     ;                ;                ;              - 400,00 m.p.

Total valoare investitie / Aria desfasurata :                   - 2.625,00 lei/m.p.

C+M / Aria desfasurata :                     ;                ;                ;  - 1.877,50 lei/m.p.

 

 

 

Art. 2. Primarul Municipiului Brasov si Serviciul Public de Învatamânt Brasov vor asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotarâri.

]