Hotărârea nr. 852/2007

APROBAREA INDICATORILOR TEHNICO - ECONOMICI AFERENTI REALIZARII OBIECTIVULUI DE INVESTITII „SALA SPORT LA SCOALA GENERALA NR. 15”.
[

 

 

HOTARÂREA Nr. 852

din data de 29 octombrie 2007

 

 

 

 

Privind: aprobarea indicatorilor tehnico - economici aferenti realizarii obiectivului de investitii „Sala  sport la Scoala Generala nr. 15”;

 

 

 

 

              ;   Consiliul Local al Municipiului Brasov, întrunit în sedinta ordinara la data de 29 octombrie 2007;    

              ;   Analizând Expunerea de motive si Raportul de specialitate al Serviciului Public de Învatamânt, înregistrate sub nr. 5.260 din 24 octombrie 2007, prin care s-a propus aprobarea indicatorilor tehnico - economici aferenti realizarii obiectivului de investitii „Sala sport la Scoala Generala nr. 15”;

Având în vedere prevederile art. 7 din Metodologia privind elaborarea devizului general pentru obiective de investitii si lucrari de interventii – Anexa nr. 1 la H.G. nr. 1.179/2002, privind aprobarea Structurii devizului general pentru obiective de investitii si lucrari de interventii, precum si prevederile art. 44, alin. 1 din Legea nr. 273/2006, privind finantele publice locale, actualizata;

Având în vedere avizele comisiilor de specialitate nr. 1, 4 si 5 ale Consiliului Local Brasov;

In temeiul art. 36, alin. 2, lit. a, alin. 4, lit. d si art. 45, alin. 1 din Legea Administratiei Publice Locale   nr. 215/2001, republicata,

 

 

H O T A R A S T E  :

 

 

 

Art. 1. Se aproba indicatorii tehnico – economici aferenti realizarii obiectivului de investitii „Sala sport la Scoala Generala nr. 15”, dupa cum urmeaza:

Valoarea totala:                 ;                ;                ;  - 1.873.000,00 lei                ;                ; 

din care C + M :               ;                ;                ;  - 1.213.000,00 lei 

având urmatoarele capacitati :

              ;                 ;   Aria desfasurata :                      ;                 ;             & nbsp;     - 600 m.p.

              ;                 ;   Valoarea totala / Aria desfasurata:                       ;   - 3.121,67 lei/m.p.   

              ;                 ;   C + M /Aria desfasurata :              ;             & nbsp;                 ;   - 2.021,67 lei/m.p. 

 

 

 

Art. 2. Primarul Municipiului Brasov si Serviciul Public de Învatamânt Brasov vor asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotarâri.

 

]