Hotărârea nr. 845/2007

APROBAREA INDICATORILOR TEHNICO - ECONOMICI AFERENTI REALIZARII OBIECTIVULUI DE INVESTITII „SALA SPORT LA SCOALA GENERALA NR. 7”.
[

 

 

 

HOTARÂREA Nr. 845

din data de 29 octombrie 2007

 

 

 

 

Privind: aprobarea indicatorilor tehnico - economici aferenti realizarii obiectivului de investitii „Sala sport la Scoala Generala nr. 7”;

 

 

 

 

 

              ;   Consiliul Local al Municipiului Brasov, întrunit în sedinta ordinara la data de 29 octombrie 2007;    

Analizând Expunerea de motive si Raportul de specialitate ale Serviciului Public de Învatamânt, înregistrate sub nr 5.265 din 24 octombrie 2007, prin care s-a propus aprobarea indicatorilor tehnico - economici aferenti realizarii obiectivului de investitii „Sala sport la Scoala Generala nr.  7”;

Având în vedere prevederile art. 7 din Metodologia privind elaborarea devizului general pentru obiective de investitii si lucrari de interventii – Anexa nr. 1 la H.G. nr. 1.179/2002, privind aprobarea Structurii devizului general pentru obiective de investitii si lucrari de interventii, precum si prevederile art. 44, alin. 1 din Legea nr. 273/2006, privind finantele publice locale, actualizata;

Având în vedere avizele comisiilor de specialitate nr. 1, 4 si 5 ale Consiliului Local Brasov;

In temeiul art. 36, alin. 2, lit. a, alin. 4, lit. d  si art. 45, alin. 1 din Legea Administratiei Publice Locale  nr. 215/2001, republicata,

 

 

H O T A R A S T E  :

 

 

 

Art. 1. Se aproba indicatorii tehnico – economici aferenti realizarii obiectivului de investitii „Sala sport la Scoala Generala nr. 7”, dupa cum urmeaza:

                               ;   Valoarea totala:              ;                 ;             & nbsp;                  ;   - 3.250.000,00 lei                ;             & nbsp;   

                 ;   din care C + M:              ;                   ;                 ;   - 2.061.000,00 lei

                având urmatoarele capacitati :

              ;                 ;   Aria desfasurata:                       ;             & nbsp;                  ;   -  1.248,10 m.p.

              ;                 ;   Valoarea totala / Aria desfasurata:                       ;   -  2.603,95 lei/m.p.    

              ;                 ;   C + M /Aria desfasurata:                       ;                 ;   -  1.651,31 lei/m.p.   

 

 

 

 Art. 2. Primarul Municipiului Brasov si Serviciul Public de Învatamânt Brasov vor asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotarâri.

]