Hotărârea nr. 843/2007

APROBAREA NUMARULUI SI STRUCTURII PERSONALULUI NEDIDACTIC DIN ÎNVATAMÂNTUL PREUNIVERSITAR DE STAT DIN MUNICIPIUL BRASOV.
[

 

 

HOTARÂREA Nr. 843

din data de 29 octombrie 2007

 

 

 

 

Privind: aprobarea numarului si structurii personalului nedidactic din învatamântul preuniversitar de stat din Municipiul Brasov;

 

 

 

 

Consiliul Local al Municipiului Brasov, întrunit în sedinta ordinara la data de 29 octombrie 2007;    

Analizând Expunerea de motive si Raportul de specialitate ale Serviciului Public de Învatamânt, înregistrate sub nr. 5.188 din 22 octombrie 2007, prin care s-a propus aprobarea numarului si structurii personalului nedidactic din învatamântul preuniversitar de stat din Municipiul Brasov,

Având în vedere Legea Învatamântului nr. 84/1995, republicata, actualizata; H.G. nr. 174/2003, pentru modificarea art. 25 din anexa la H.G. nr. 538/2001, privind aprobarea Normelor metodologice pentru finantarea învatamântului preuniversitar de stat; Notificarea Ministerului Educatiei, Cercetarii si Tineretului  nr. 44.990/1999, privind normativele actualizate de personal didactic auxiliar si de personal de administratie din învatamântul preuniversitar salarizat de la bugetul de stat;

Având în vedere avizele comisiilor de specialitate nr. 1, 4 si 5 ale Consiliului Local Brasov;

In temeiul art. 36, alin. 9 si art. 45, alin. 1 din Legea Administratiei Publice Locale nr. 215/2001, republicata,  

 

 

H O T A R A S T E  :

 

 

 

            Art. 1. Se aproba numarul si structura personalului nedidactic din învatamântul preuniversitar de stat din Municipiul Brasov, conform anexei 1, care face parte din prezenta hotarâre, pentru perioada 1 noiembrie 2007 – 31 august 2008.

 

 

          Art. 2. Primarul Municipiului Brasov, Serviciul Public de Învatamânt si directorii unitatilor din învatamântul preuniversitar de stat din Municipiul Brasov vor asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotarâri.

 

]