Hotărârea nr. 836/2007

APROBAREA REGULAMENTULUI DE ORGANIZARE SI FUNCTIONARE AL PRIMARIEI MUNICIPIULUI BRASOV.
[

 

 

HOTARÂREA Nr. 836

din data de 29 octombrie 2007

 

 

 

Privind: aprobarea  Regulamentului  de  Organizare  si  Functionare al  Primariei  Municipiului  Brasov;

 

 

 

 

 

              ;   Consiliul Local al Municipiului Brasov, întrunit în sedinta ordinara la data de 29 octombrie 2007;    

              ;   Analizând Expunerea de motive si Raportul de specialitate ale Biroului de Asigurarea Controlului Intern, Calitatii si Mediului Concurential din cadrul Directiei Economice, înregistrate cu nr. 78.755 din 15 octombrie 2007, prin care s-a propus aprobarea Regulamentului de Organizare si Functionare al Primariei Municipiului Brasov;

              ;   Având în vedere avizele comisiilor de specialitate nr. 1, 2, 3, 4, 5, 6 si 7 ale Consiliului Local Brasov;

              ;   In temeiul art. 36, alin. 3, lit. b si art. 45, alin. 1 din Legea Administratiei Publice Locale nr. 215/2001, republicata,

 

 

H O T A R A S T E  :

 

 

 

            Art. 1.  Se aproba Regulamentul de Organizare si Functionare al Primariei Municipiului Brasov prezentat în anexa, care face parte integranta din prezenta hotarâre.

 

 

            Art. 2.  Începând cu data prezentei se revoca Hotarârea Consiliului Local  nr. 647/2005.

 

 

            Art. 3.  Primarul Municipiului Brasov va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotarâri.

]