Hotărârea nr. 830/2007

APROBARE DOCUMENTATIE “P.U.D. - LEGALIZARE IMOBIL SP + P + M CU PARTER COMERCIAL;SEDIU FIRMA SI LOCUINTA DE SERVICIU;STR. DE MIJLOC NR. 129;BRASOV”;BENEFICIAR SAKR ABDUL NASSER.
[

 

 

HOTARÂREA Nr. 830

din data de 29 octombrie 2007

 

 

 

 

Privind: aprobare documentatie “P.U.D. - Legalizare imobil Sp + P + M cu parter comercial, sediu firma si  locuinta de serviciu, str. De  Mijloc nr. 129, Brasov”, beneficiar SAKR  ABDUL NASSER;

            &nb; sp;    

 

           

 

 

Consiliul Local al Municipiului Brasov, întrunit în sedinta ordinara la data de 29 octombrie 2007;

Analizând Expunerea de motive si Raportul de specialitate ale Serviciului Amenajarea Teritoriului, Gestiune Date Urbane din cadrul Directiei Arhitect Sef, înregistrate cu nr. 81.026 din 22 octombrie 2007, prin care s-a propus aprobarea documentatiei “P.U.D. - Legalizare imobil Sp + P + M cu parter comercial, sediu firma si  locuinta de serviciu, str. De Mijloc nr. 129, Brasov”, beneficiar SAKR ABDUL NASSER;

Având în vedere prevederile Legii nr. 50/1991, privind autorizarea executarii constructiilor si unele masuri pentru realizarea locuintelor, cu modificarile si completarile ulterioare;

Având în vedere avizele comisiilor de specialitate nr. 2, 3 si 5 ale Consiliului Local Brasov;

In temeiul art. 36, alin. 5, lit. c si art. 45, alin. 2, lit. e din Legea Administratiei Publice Locale nr. 215/2001, republicata,

 

 

 

H O T A R A S T E  :

 

 

 

Art. 1. Se aproba documentatia “P.U.D.  - Legalizare imobil Sp + P + M cu parter comercial, sediu firma si locuinta de serviciu, str. De  Mijloc nr. 129, Brasov”, beneficiar SAKR ABDUL NASSER, întocmita de catre S.C. METADESIGN S.R.L.

 

 

 

Art. 2. Primarul Municipiului Brasov va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotarâri.

 

]