Hotărârea nr. 829/2007

APROBARE DOCUMENTATIE “P.U.D. - SEDIU DE FIRMA;DEPOZIT;LOCUINTA DE SERVICIU SI ÎMPREJMUIRE;STR. ZIZINULUI NR. 142 - 144;BRASOV”;BENEFICIAR S.C. METEOR AUTO S.R.L.
[

 

HOTARÂREA Nr. 829

din data de 29 octombrie 2007

 

 

 

 

Privind: aprobare documentatie “P.U.D. - Sediu de firma, depozit, locuinta de serviciu si împrejmuire, str. Zizinului nr. 142 - 144, Brasov”,  beneficiar S.C. METEOR AUTO S.R.L.;     

 

 

 

 

 

Consiliul Local al Municipiului Brasov, întrunit în sedinta ordinara la data de 29 octombrie 2007;    

Analizând Expunerea de motive si Raportul de specialitate ale Serviciului Amenajarea Teritoriului, Gestiune Date Urbane din cadrul Directiei Arhitect Sef, înregistrate cu nr. 81.038 din 22 octombrie 2007, prin care s-a propus aprobarea documentatiei “P.U.D. - Sediu de firma, depozit, locuinta de serviciu si împrejmuire, str. Zizinului nr. 142 - 144, Brasov”,  beneficiar S.C. METEOR AUTO S.R.L.;

Având în vedere prevederile Legii nr. 50/1991, privind autorizarea executarii constructiilor si unele masuri pentru realizarea locuintelor, cu modificarile si completarile ulterioare;

Având în vedere avizele comisiilor de specialitate nr. 2 si 5 ale Consiliului Local Brasov;

In temeiul art. 36, alin. 5, lit. c si art. 45, alin. 2, lit. e din Legea Administratiei Publice Locale nr. 215/2001, republicata,  

 

 

H O T A R A S T E  :

 

 

 

Art. 1. Se aproba documentatia “P.U.D. - Sediu de firma, depozit, locuinta de serviciu si împrejmuire, str. Zizinului nr. 142 - 144, Brasov”,  beneficiar S.C. METEOR AUTO S.R.L., întocmita de catre S.C. MORPHOSIS S.R.L.

 

 

 

Art. 2. Primarul Municipiului Brasov va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotarâri.

 

 

]