Hotărârea nr. 828/2007

APROBARE DOCUMENTATIE “P.U.D. MODIFICATOR - CONSTRUIRE COMPLEX HOTELIER;VILE VACANTA;CLUB SI HOTEL GOLF;POIANA DE JOS;BRASOV”;BENEFICIAR I.N.R. MANAGEMENT REAL ESTATE S.R.L.
[

 

HOTARÂREA Nr. 828

din data de 29 octombrie 2007

 

 

 

 

Privind: aprobare documentatie “P. U.D. Modificator - Construire complex hotelier, vile vacanta, club si hotel golf, Poiana de Jos, Brasov”,   beneficiar I.N.R. MANAGEMENT REAL ESTATE S.R.L.;

     

 

 

Consiliul Local al Municipiului Brasov, întrunit în sedinta ordinara la data de 29 octombrie 2007;    

Analizând Expunerea de motive si Raportul de specialitate ale Serviciului Amenajarea Teritoriului, Gestiune Date Urbane din cadrul Directiei Arhitect Sef,  înregistrate cu nr. 79.362 din 16 octombrie 2007, prin care s-a propus aprobarea documentatiei „P.U.D. Modificator - Construire complex hotelier, vile vacanta, club si hotel golf, Poiana de Jos, Brasov”,  beneficiar I.N.R. MANAGEMENT REAL ESTATE S.R.L.;

Având în vedere prevederile Legii nr. 50/1991, privind autorizarea executarii constructiilor si unele masuri pentru realizarea locuintelor, cu modificarile si completarile ulterioare;

Având în vedere avizele comisiilor de specialitate nr. 2, 3 si 5 ale Consiliului Local Brasov;

In temeiul art. 36, alin. 5, lit. c si art. 45, alin. 2, lit. e din Legea Administratiei Publice Locale nr. 215/2001, republicata,

 

 

 

H O T A R A S T E  :

 

 

 

Art. 1. Se aproba documentatia “P.U.D.  Modificator – Construire complex hotelier, vile vacanta, club si hotel golf, Poiana de Jos Brasov”, beneficiar I.N.R. MANAGEMENT REAL ESTATE S.R.L., întocmita de catre arh.  Ileana Filipescu.

 

 

 

Art. 2. Primarul Municipiului Brasov va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotarâri.

 

]