Hotărârea nr. 819/2007

APROBARE “P.U.Z. - CONSTRUIRE BLOCURI P + 4 + M;STR. 13 DECEMBRIE F.N. - TRACTORUL VI;BRASOV”;BENEFICIAR S.C. HECTOR INVEST S.R.L.
[

 

 

HOTARÂREA Nr. 819

din data de 29 octombrie 2007

 

 

 

Privind: aprobare “P.U.Z. - Construire blocuri P + 4 + M, str. 13 Decembrie f.n. - Tractorul VI,  Brasov”, beneficiar S.C. HECTOR INVEST S.R.L.;

               ;             & nbsp;  

 

 

 

Consiliul Local al Municipiului Brasov, întrunit în sedinta ordinara la data de 29 octombrie 2007;

Analizând Expunerea de motive si Raportul de specialitate ale Serviciului Amenajarea Teritoriului, Gestiune Date Urbane din cadrul Directiei Arhitect Sef, înregistrate cu nr. 73.269 din 28 septembrie 2007, prin care s-a propus aprobarea documentatiei „P.U.Z. – Construire blocuri P + 4 + M, str. 13 Decembrie f.n. - Tractorul VI,  Brasov”,  beneficiar S.C. HECTOR INVEST S.R.L.;

Având în vedere prevederile Legii nr. 50/1991, privind autorizarea executarii constructiilor si unele masuri pentru realizarea locuintelor, cu modificarile si completarile ulterioare;

Având în vedere avizele comisiilor de specialitate nr. 2 si 5 ale Consiliului Local Brasov;

In temeiul art. 36, alin. 5, lit. c si art. 45, alin. 2, lit. e din Legea Administratiei Publice Locale nr. 215/2001, republicata,

 

 

 

H O T A R A S T E  :

 

 

 

 

Art. 1. Se aproba documentatia de urbanism “P.U.Z. - Construire blocuri P + 4 + M,  str. 13 Decembrie f.n. - Tractorul VI, Brasov”,   beneficiar S.C. HECTOR INVEST S.R.L. si întocmita de S.C. ADT PROJECT DESIGN S.R.L.

 

 

 

Art. 2.  Primarul Municipiului Brasov va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotarâri.

]