Hotărârea nr. 627/2007

APROBAREA REGULAMENTULUI DE ORGANIZARE SI FUNCTIONARE A SERVICIILOR PUBLICE DE SALUBRIZARE ÎN MUNICIPIUL BRASOV.

 

HOTARÂREA Nr. 627

din data de : 27 august 2007

 

 

Privind: aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a serviciilor publice de salubrizare în municipiul Brasov; 

 

Consiliul Local al Municipiului Brasov, întrunit în sedinta ordinara la data de 27 august 2007;

Analizând Expunerea de motive si Raportul de specialitate ale Serviciului Salubrizare, Control Domeniu Public din cadrul Directiei Tehnice, înregistrate cu nr. 63.341 din 22 august 2007, prin care s-a propus aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a serviciilor publice de salubrizare în municipiul Brasov;

Având în vedere prevederile art. 6, alin. 1, lit. h din Legea nr. 101/2006, privind serviciul de salubrizare al localitatilor; art. 1, alin. 2, lit. e si alin. 3, lit. b, d, h; art. 8, alin. 2, lit. h din Legea nr. 51/2006, privind serviciile comunitare de utilitati publice;

Având în vedere avizele comisiilor de specialitate nr. 1, 5 si 6 ale Consiliului Local Brasov;

In temeiul art. 36, alin. 6, lit. a, pct. 14 si art. 45, alin. 1 din Legea Administratiei Publice Locale nr. 215/2001, republicata,

 

 

 

H O T A R A S T E :

 Art. 1. Se aproba Regulamentul de organizare si functionare a serviciilor publice de salubrizare în municipiul Brasov, conform anexei, care face parte integranta din prezenta hotarâre.

Art. 2.  Începând cu data intrarii în vigoare a prezentei hotarâri, Hotărârea Consiliului Local nr. 127/2005 se revoca. 

 Art. 3. Primarul Municipiului Braşov  va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.