Hotărârea nr. 491/2007

DAREA ÎN FOLOSINTA GRATUITA;CATRE SERVICIUL PUBLIC DE ADMINISTRARE CRESE;A CONSTRUCTIEI SI TERENULUI AFERENT ANEXEI LA PT 6 GARA – AL. SÂNZIENELOR.

[

 

HOTARÂREA Nr. 491

din data de 25 iunie 2007

 

 

Privind:

darea în folosinta gratuita, catre Serviciul Public de Administrare Crese, a constructiei si  terenului aferent anexei la PT 6 Gara – Al. Sânzienelor ;

 

 

 

Consiliul Loc

Analizând Expunerea de motive si Raportul de specialitate ale Biroului Valorificare Imobile din cadrul Directiei Patrimoniu, înregistrate cu nr. 47.748/2007,

Având în vedere avizele comisiilor de specialitate nr. 1, 4 si 5 ale Consiliului Local Brasov;

al al Municipiului Brasov, întrunit în sedinta ordinara la data de 25 iunie 2007; n folosinta gratuita, catre Serviciul Public de Administrare Crese, a constructiei si terenului aferent anexei la PT 6 Gara – Al. Sânzienelor;

In temeiul art. 10, art. 36, alin. 2, lit. a, c, d,

art. 45, alin. 3 si art. 124 din Legea Administratiei Publice Locale nr. 215/2001, republicata,

 

 

H O T A R A S T E :

 

 

Art. 1.

Se aproba darea în folosinta gratuita, catre Serviciul Public de Administrare Crese, pe durata de 10 ani, a constructiei si terenului aferent anexei la PT 6 Gara – Al. Sânzienelor, în vederea amenajarii unei crese.

 

 

Art. 2.

 

 

Art. 3.

Se aproba încheierea unui act aditional la contractul de concesiune nr. 254/2006, încheiat cu S.C. “C.E.T. Brasov” S.A., conform art. 1. Începând cu data prezentei, Hotarârea Consiliului Local nr. 406/2007, se revoca.

 

 

Art. 4.

Primarul Municipiului Brasov, S.C. “C.E.T. Brasov” S.A. si Serviciul Public de Administrare Crese, vor asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotarâri

 

privind darea î
]