Hotărârea nr. 382/2007

REVOCAREA HOTARÂRII PRIMARIEI MUNICIPIULUI BRASOV NR. 11864/1940 PRIN CARE S-A APROBAT DONATIA TERENULUI AFERENT SPITALULUI MÂRZESCU CATRE CASA NATIONALA DE ASIGURARI DE SANATATE DIN ROMÂNIA.

[

 

HOTARÂREA Nr. 382

din data de 28 mai 2007

revocarea Hotarârii Primariei Municipiului Brasov nr. 11864/1940 prin care s-a aprobat donatia  terenului aferent Spitalului Mârzescu catre Casa Nationala de Asigurari de Sanatate din România;

 

 

 

Consiliul Local al Municipiului Brasov, întrunit în sedinta extraordinara la data de 28 mai 20

07;

Analizând Expunerea de motive si Raportul de specialitate ale Serviciului Intabulari, Cadastru, Fond Funciar, Registrul Agricol din cadrul Directiei Patrimoniu, înregistrate cu nr. 40.466/2007, privind revocarea Hotarârii Primariei Municipiului Brasov nr. 11864/1940, prin care s-a aprobat donatia terenului aferent Spitalului Mârzescu catre Casa Nationala de Asigurari de Sanatate din România ,

Având în vedere avizele comisiilor de specialitate nr. 1 si 5 ale Consiliului Local Brasov;

In temeiul art. 10

, art. 36, alin. 1 si art. 45, alin. 1 din Legea Administratiei Publice Locale nr. 215/2001, republicata,

 

 

H O T A R A S T E :

 

 

Art. 1.

Se aproba revocarea Hotarârii Primariei Municipiului Brasov nr. 11864/1940, prin care s-a aprobat donatia terenului aferent Spitalului Mârzescu Brasov , str. Al. I. Cuza nr. 28

 

 

Art. 2.

Primarul Municipiului Brasov va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotarâri.

 

 

 

 

 

Privind:

]