Hotărârea nr. 380/2007

ACTUALIZAREA CU INDICELE DE INFLATIE A TARIFELOR PENTRU COLECTARE;TRANSPORT;DEPOZITARE DESEURI MENAJERE DE LA PERSOANE FIZICE SI PERSOANE JURIDICE.

[

 

HOTARÂREA Nr. 380

din data de 28 mai 2007

 

actualizarea cu indicele de inflatie a tarifelor pentru colectare, transport, depozitare deseuri  menajere de la persoane fizice si persoane juridice;

 

 

 

Consiliul Local al Municipiului Brasov, întrunit în sedinta extraordinara la data de 28 mai 2007;

Analizând Expunerea de motive si Raportul de specialitate ale Serviciului Salubrizare – Control Domeniu Public din cadrul Directiei Tehnice, înregistrate cu nr. 37.893 din 17 mai 2007, prin care s-a propus aprobarea actualizarii cu indicele de inflatie a tarifelor practicate pentru colectare, tran

sport, depozitare deseuri menajere de la persoane fizice si persoane juridice;

Având în vedere prevederile art. 6, 7 din Legea nr. 101/2006, privind serviciul de salubrizare a localitatilor; art. 8, 9 din Legea nr. 51/2006, privind serviciile comunitare de utilitati publice;

Având în vedere avizele comisiilor de specialitate nr. 1, 3, 5 si 6 ale Consiliului Local Brasov;

In temeiul art. 36, alin. 6, lit. a,

pct. 14 si art. 45, alin. 1 din Legea Administratiei Publice Locale nr. 215/2001, republicata,

 

 

H O

T A R A S T E :

 

Se aproba actualizarea cu indicele de inflatie a tarifelor practicate pentru colectare, transport, depozitare deseuri menajere de la persoane fizice si persoane juridice cu 21,41 %,u data intrarii în vigoare a prezentei hotarâri, pâna la actualizarea tarifelor pentru anul 2008.

 

 

Art. 2.

Primarul Municipiului Brasov si S.C. URBAN S.A. Brasov vor asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotarâri.

 

 

 

 

pe anul 2007.

 

Art. 1.

Actualizarea va opera începând c

 

Privind:

]