Hotărârea nr. 174/2007

TRANSMITEREA ÎN FOLOSINTA GRATUITA CATRE SERVICIUL PUBLIC ADMINISTRARE PIETE;A TOALETEI PUBLICE SITUATA ÎN BRASOV;PARCUL CENTRAL (NICOLAE TITULESCU).

[

 

HOTARÂREA NR. 174

Din data de 12 martie 2007

 

transmiterea în folosinta gratuita catre Serviciul Public Administrare Piete, a toaletei publice  situata în Brasov, Parcul Central (Nicolae Titulescu) ;

Consiliul Local al Municipiului Brasov, întrunit în sedinta extraordinara la data de 12 martie 2007;

Analizând Expunerea de motive si Raportul de Specialitate ale Biroului Valorificare Imobile din cadrul Directiei Patrimoniu, înregistrate cu nr. 17.786/2007 privind transmiterea în folosinta gratuita catre Serviciul Public Administrare Piete, a toaletei publice situata în Brasov, Parcul Central (Nicolae Titulescu);

Având în vedere avizele comisiilor de specialitate nr. 1, 5 si 6 ale Consiliului Local Brasov;

În temeiul art. 36, alin. 2, lit. c

, art. 45, alin. 3 si art. 126 din Legea Administratiei Publice Locale nr. 215/2001 republicata;

 

 

H O T A R A S T E :

 

 

Art. 1.

Se aproba transmiterea în folosinta gratuita catre Serviciul Public Administrare Piete, a WC-ului public situat în Brasov, Parcul Central (Nicolae Titulescu) având suprafata de 60 m.p.

 

 

Art. 2.

Primarul Municipiului Brasov va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotarâri.

 

 

 

 

 

Obiect:

]