Hotărârea nr. 144/2007

APROBAREA DEZMEMBRARII IMOBILULUI SITUAT ÎN BRASOV;STR. CRISAN NR.14.

[

 

 

Obiect:

aprobarea

HOTARÂREA NR. 144

Din data de 26 februarie 2007

 

dezmembrarii imobilului situat în Brasov, str. Crisan nr.14;

 

 

 

Consiliul Local al Municipiului Brasov, întrunit în sedinta ordinara la data de 26 februarie 2007;

Analizând Expunerea de motive si Raportul de specialitate ale Serviciului Intabulari Cadastru, Fond Funciar, Registrul Agricol din cadrul Directiei Patrimoniu, înregistrate cu nr. 13.058/2007, prin care s-a propus aprobarea documentatiei de dezmembrare a imobilului din str. Crisan nr. 14, situat în Brasov;

Având în vedere prevederile art. 22,

Având în vedere avizele comisiilor de specialitate nr. 1 si 5 ale Consiliului Local Brasov;

alin. 1, 3 din Legea nr. 7/1996, a cadastrului si a publicitatii imobiliare, cu completarile si modificarile ulterioare;

In temeiul art. 10, art. 38, alin. 1, alin. 2, lit. c

si art. 46, alin. 21 din Legea Administratiei Publice Locale nr. 215/2001, republicata,

 

 

H O T A R A S T E :

 

 

Art. 1.

Se aproba dezmembrarea imobilului situat în Brasov, str. Crisan nr. 14, înscris în C.F. nr. 646 Brasov, nr. top. 150/1/a/2, corespondent cadastral 3236, proprietatea Statului Român, conform documentatiei tehnice întocmite de exp. Simon Gheorghe si a C.U. nr. 212/2007.

 

 

Art. 2.

Primarul Municipiului Brasov va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotarâri.

 

 

]