Hotărârea nr. 1076/2007

APROBAREA LISTEI DE PRIORITATI PENTRU ATRIBUIREA LOCUINTELOR DIN FONDUL DE LOCUINTE DESTINAT PERSOANELOR EVACUATE DIN IMOBILELE RETROCEDATE FOSTILOR PROPRIETARI.

[

 

 

 

HOTARÂREA Nr. 1076

din data de  17 decembrie 2007

 

 

 

 

              ;   Privind: aprobarea listei de prioritati pentru atribuirea locuintelor din fondul de locuinte destinat  persoanelor evacuate din imobilele retrocedate fostilor proprietari;

 

 

 

 

 

Consiliul Local al Municipiului Brasov, întrunit în sedinta extraordinara la data de 17 decembrie 2007;

Analizând Expunerea de motive si Raportul de specialitate ale S.C. RIAL S.R.L., înregistrate cu   nr.  96.689/2007, privind aprobarea listei de prioritati pentru atribuirea locuintelor din fondul de locuinte destinat persoanelor evacuate din imobilele retrocedate fostilor proprietari;

Vazând si dispozitiile art. 2, alin. 1 si 2 din O.U.G. nr. 74/2007, privind asigurarea fondului de locuinte sociale destinate chiriasilor evacuati sau care urmeaza a fi evacuati din locuintele retrocedate fostilor proprietari;

Având în vedere si H.C.L. nr. 742 din 24 septembrie 2007, prin care s-au aprobat criteriile de prioritate în vederea acordarii locuintelor catre persoanele evacuate, conform H.G. nr. 74/2007;

Având în vedere avizele comisiilor de specialitate nr. 1, 5 si 6 ale Consiliului Local Brasov;

In temeiul art. 36, alin. 2, lit. c  si art. 45, alin. 1 din Legea Administratiei Publice Locale  nr. 215/2001, republicata,

 

 

H O T A R A S T E :

 

 

            Art. 1. Se aproba lista de prioritati pentru atribuirea locuintelor din fondul de locuinte destinat persoanelor evacuate din imobilele retrocedate fostilor proprietari, conform anexei nr. 1, care face parte integranta din prezenta hotarâre.  

  

 

            Art. 2. Lista ce face obiectul art. 1 va fi completata si actualizata periodic prin hotarâri ale Consiliului Local.

 

 

            Art. 3. Primarul Municipiului Brasov si S.C. RIAL S.R.L. Brasov, vor asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotarâri.          

 

]