Hotărârea nr. 1073/2007

CONSTITUIREA ASOCIATIEI DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARA ÎN DOMENIUL APEI DIN JUDETUL BRASOV.
[

 

HOTARÂREA Nr. 1073

din data de  10 decembrie 2007

 

 

 

 

Privind: constituirea Asociatiei de dezvoltare intercomunitara în domeniul apei din judetul Brasov;

 

 

 

 

 

              ;   Consiliul Local al Municipiului Brasov, întrunit în sedinta ordinara la data de 10 decembrie 2007;

Având în vedere prevederile Legii nr. 215/2001, privind administratia publica locala, republicata, ale Legii nr. 51/2006, a serviciilor  comunitare de utilitati publice, ale Legii nr. 241/2006, privind serviciul de alimentare cu apa si canalizare;

Având în vedere avizele comisiilor de specialitate nr. 1 si 5 ale Consiliului Local Brasov;

In temeiul art. 11, art. 36, alin. 2, lit. e, alin. 7, lic. c  si art. 45, alin. 3 din Legea Administratiei Publice Locale nr. 215/2001, republicata,

 

H O T A R A S T E :

 

              ;   Art. 1.  Se aproba asocierea municipiului Brasov, prin Consiliul Local Brasov, cu judetul Brasov, municipiul Codlea, municipiul Rupea, orasul Ghimbav, comuna Apata, comuna Bran, comuna Feldioara, comuna Hoghiz, comuna Halchiu, comuna Harman, comuna Homorod, comuna Moieciu, comuna Prejmer, comuna Sânpetru, comuna Ungra, în cadrul Asociatiei de dezvoltare intercomunitara în domeniul apei din judetul Brasov, persoana juridica de drept român, înfiintata conform art. 11 si urmatoarele din Legea nr. 215/2001, republicata.

 

              ;   Art. 2. Se aproba Actul Constitutiv al Asociatiei de dezvoltare intercomunitara în domeniul apei din judetul Brasov în forma prevazuta în Anexa 1 la prezenta hotarâre si Statutul Asociatiei de dezvoltare intercomunitara în domeniul apei din judetul Brasov  în forma prevazuta în Anexa 2 la prezenta hotarâre.

 

              ;   Art. 3. Asociatia de dezvoltare intercomunitara în domeniul apei din judetul Brasov,  va avea sediul în România,  Brasov, Str. Iuliu Maniu nr. 6 si un patrimoniu initial de 50.000 lei. Se aproba participarea Consiliului Local Brasov la patrimoniul initial al Asociatiei cu o contributie în numerar  în valoare de  21.000 lei.  

 

              ;   Art. 4. Se împuterniceste domnul George Scripcaru, primar al municipiului Brasov, sa semneze în numele si pe seama municipiului Brasov, Actul Constitutiv si Statutul Asociatiei de dezvoltare intercomunitara în domeniul apei din judetul Brasov, anexate la prezenta hotarâre.

 

Art. 5. Se împuterniceste domnul George Scripcaru, primar al municipiului Brasov, sa numeasca prin dispozitie persoanele propuse pentru a fi membri ai consiliului director al Asociatiei  din partea municipiului Brasov.

 

              ;   Art. 6. Se împuterniceste doamna MARIANA CECILIA DOICIU, cetatean român, nascuta în Sacele la data de 6 ianuarie 1962, domiciliata în Brasov, Piata Sfatului nr. 11, ap. 18, posesoare a C.I. seria B.V. nr. 461472, eliberata de S.P.C.L.E.P. Brasov, la data de 16 iunie 2006, sa îndeplineasca procedurile prevazute de lege  pentru înregistrarea Asociatiei la Registrul asociatiilor si fundatiilor de pe lânga grefa  Judecatoriei Brasov.

 

 

              ;   Art. 7. Directiile de specialitate din cadrul aparatului propriu al Consiliului Local Brasov vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotarâri.

 

]