Hotărârea nr. 1072/2007

PARTICIPAREA MUNICIPIULUI BRASOV PRIN CONSILIUL LOCAL BRASOV;CU CAPITAL;LA ÎNFIINTAREA S.C. COMPANIA APA BRASOV S.A.
[

 

 

HOTARÂREA Nr. 1072

din data de  10 decembrie 2007

 

 

 

Privind: participarea Municipiului Brasov prin Consiliul Local Brasov, cu capital, la înfiintarea  S.C. COMPANIA APA BRASOV S.A.;

 

 

 

 

 

              ;   Consiliul Local al Municipiului Brasov, întrunit în sedinta ordinara la data de 10 decembrie 2007;

Având în vedere prevederile Legii nr. 215/2001, privind administratia publica locala, republicata, ale Legii           nr. 31/1990, privind societatile comerciale, republicata,  cu modificarile si completarile ulterioare, ale Legii nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilitati publice, ale Legii nr. 241/2006, privind serviciul de alimentare cu apa si de canalizare;

Având în vedere avizele comisiilor de specialitate nr. 1 si 5 ale Consiliului Local Brasov;

In temeiul art. 17, art. 36, alin. 2, lit. a, alin. 3, lic. c  si art. 45, alin. 3 din Legea Administratiei Publice Locale            &nb; sp;  nr. 215/2001, republicata,

H O T A R A S T E :

 

              ;   Art. 1.  Se aproba participarea Municipiului Brasov, prin Consiliul Local Brasov, la înfiintarea societatii comerciale COMPANIA APA BRASOV, persoana juridica româna, ce va fi constituita în urma reorganizarii R.A. „Compania Apa Brasov”, ca societate pe actiuni, cu sediul în România, municipiul Brasov, str. Vlad Tepes nr. 13, judetul Brasov, având un capital social de ___________RON.

 

              ;   Art. 2. Participarea Municipiului Brasov la capitalul social al S.C. COMPANIA APA BRASOV S.A., va fi de 42 % din capitalul social, aport în natura în proportie de 42 % din bunurile R.A. „Compania Apa Brasov”, ce constituie aportul total al actionarilor la capitalul social al noii societati, procent stabilit având în vedere ca R.A. „Compania Apa Brasov” a realizat aceste bunuri si din veniturile obtinute din exploatarea sistemului public de alimentare cu apa si de canalizare al Municipiului Brasov.

 

              ;   Art. 3. Ceilalti actionari ai S.C. COMPANIA APA BRASOV S.A., sunt: judetul Brasov, municipiul Codlea, municipiul Rupea, orasul Ghimbav, comuna Apata, comuna Bran, comuna Feldioara, comuna Halchiu, comuna Hoghiz, comuna Harman, comuna Homorod, comuna Moieciu, comuna Prejmer, comuna Sânpetru, comuna Ungra.

 

              ;   Art. 4. Se aproba Actul constitutiv al S.C. COMPANIA APA BRASOV S.A., în forma prevazuta în anexa 1 la prezenta hotarâre, urmând a fi completat, în vederea semnarii si înregistrari sale, cu datele de identificare a primilor membri ai Consiliului de administratie, conform art. 5 din prezenta hotarâre.

 

              ;   Art. 5. Primii membri ai Consiliului de Administratie vor fi stabiliti în urma negocierilor dintre actionari si se împuterniceste domnul George Scripcaru, primar al municipiului Brasov sa numeasca prin dispozitie persoanele propuse pentru a fi membri ai Consiliului de Administratie din partea municipiului Brasov.

 

              ;   Art. 6. Se împuterniceste domnul George Scripcaru, primar al municipiului Brasov, sa semneze în numele si pe seama municipiului Brasov Actul Constitutiv al S.C. COMPANIA APA BRASOV S.A.

 

              ;   Art. 7. Se împuterniceste domnul George Scripcaru, primar al municipiului Brasov, sa negocieze în numele si pe seama municipiului Brasov contractul de delegare a gestiunii serviciilor de alimentare cu apa si gestiune ce se va încheia cu S.C. COMPANIA APA BRASOV S.A.

 

              ;   Art. 8. Se împuterniceste domnul LOGA DUMITRU DORU MUGUREL, cetatean român, nascut în Brasov, la data de 3 februarie 1957, domiciliat în Brasov, str. Stâncii nr. 12, ap. 1, posesor al C.I. seria B.V. nr. 076044, eliberata la data de 21 ianuarie 2000, sa îndeplineasca procedurile prevazute de lege  pentru înmatricularea S.C. COMPANIA APA BRASOV S.A., la Oficiul Registrului Comertului de pe lânga Tribunalul Brasov.

 

 

              ;   Art. 9. Directiile de specialitate din cadrul aparatului propriu al Consiliului Local Brasov vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotarâri.

]