Hotărârea nr. 1061/2007

APROBAREA DEZLIPIRII IMOBILULUI SITUAT ÎN BRASOV;STR. PRAHOVEI NR. 35.
[

 

 

 

HOTARÂREA Nr. 1061

din data de  10 decembrie 2007

 

 

 

 

 

Privind: aprobarea dezlipirii  imobilului situat în Brasov, str. Prahovei nr. 35;

 

 

 

 

 

              ;   Consiliul Local al Municipiului Brasov, întrunit în sedinta ordinara la data de 10 decembrie 2007;

Analizând Expunerea de motive si Raportul de specialitate ale Serviciului Intabulari, Cadastru,  Fond Funciar, Registrul Agricol din cadrul Directiei Patrimoniu, înregistrate cu nr. 93.148/2007, prin care s-a propus aprobarea documentatiei de dezlipire a imobilului din str. Prahovei nr. 35, situat în Brasov ;

Având în vedere prevederile art. 22, alin. 1, 3 din Legea nr. 7/1996, a cadastrului si a publicitatii imobiliare, cu completarile si modificarile ulterioare;

Având în vedere avizele comisiilor de specialitate nr. 1 si 5 ale Consiliului Local Brasov;

In temeiul art. 10, art. 36, alin. 1, alin. 2, lit. c  si art. 45, alin. 3 din Legea Administratiei Publice Locale nr. 215/2001, republicata,

 

 

 

H O T A R A S T E :

 

 

 

 

Art. 1. Se aproba dezlipirea imobilului situat în Brasov, str. Prahovei nr. 35, identificat în C.F. nr. 15926 Brasov, cu nr. top. 9103/1/73/a, proprietar Statul Român, conform documentatiei tehnice întocmite de exp. Tudorache Diana si a C.U. nr. 5.011/2007.

 

 

 

 

Art. 2. Primarul Municipiului Brasov va asigura ducerea la îndeplinire a  prezentei hotarâri.

 

 

 

]