Hotărârea nr. 1059/2007

APROBAREA DEZLIPIRII IMOBILULUI SITUAT ÎN BRASOV;STR. LUNGA NR. 15.
[

 

 

 

HOTARÂREA Nr. 1059

din data de  10 decembrie 2007

 

 

 

 

Privind: aprobarea dezlipirii  imobilului situat în Brasov, str. Lunga nr. 15;

 

 

 

 

              ;   Consiliul Local al Municipiului Brasov, întrunit în sedinta ordinara la data de 10 decembrie 2007;

Analizând Expunerea de motive si Raportul de specialitate ale Serviciului Intabulari, Cadastru,  Fond Funciar, Registrul Agricol din cadrul Directiei Patrimoniu, înregistrate cu nr. 93.160/2007, prin care s-a propus aprobarea documentatiei de  dezlipire  a imobilului din  str. Lunga nr. 15, situat în Brasov;

Având în vedere prevederile art. 22, alin. 1, 3 din  Legea nr. 7/1996, a cadastrului si a publicitatii imobiliare, cu completarile si modificarile ulterioare;

Având în vedere avizele comisiilor de specialitate nr. 1, 3 si 5 ale Consiliului Local Brasov;

In temeiul art. 10, art. 36, alin. 1, alin. 2, lit. c si art. 45, alin. 3 din Legea Administratiei Publice Locale nr. 215/2001, republicata,

 

 

 

H O T A R A S T E :

 

 

 

Art. 1. Se aproba dezlipirea imobilului situat în Brasov, str. Lunga nr. 15, identificat în C.F. nr. 587 Brasov, cu nr. top. 33, 35/1,  proprietar Statul Român, conform documentatiei tehnice întocmite de S.C. DANINA STAR S.R.L.  si a C.U. nr. 4.884/2007.

 

 

 

Art. 2. Primarul Municipiului Brasov va asigura ducerea la îndeplinire a  prezentei hotarâri.

 

 

]