Hotărârea nr. 1054/2007

APROBAREA VÂNZARII TERENULUI SITUAT ÎN BRASOV;STR. GARII NOUA NR. 9;CATRE S.C. DANINA STAR S.R.L.
[

 

 

 

HOTARÂREA Nr. 1054

din data de  10 decembrie 2007

 

 

 

 

Privind: aprobarea vânzarii terenului situat în Brasov, str. Garii Noua nr.  9, catre  S.C. DANINA  STAR S.R.L.;

 

 

 

 

 

Consiliul Local al Municipiului Brasov, întrunit în sedinta ordinara la data de 10 decembrie 2007;

Analizând Expunerea de motive si Raportul de specialitate ale Serviciului Intabulari, Cadastru,  Fond Funciar, Registrul Agricol din cadrul Directiei Patrimoniu, înregistrate cu nr. 93.920/2007, prin care s-a propus aprobarea vânzarii terenului situat în Brasov, str. Garii Noua nr. 9, catre  S.C. DANINA STAR S.R.L.;

Având în vedere prevederile Legii nr. 50/1991, republicata, H.G. nr. 525/1996, pentru aprobarea Regulamentului General de Urbanism, precum si prevederile Legii nr. 7/1996, a cadastrului si publicitatii imobiliare cu modificarile si completarile ulterioare;

Având în vedere avizele comisiilor de specialitate nr. 1, 3 si 5 ale Consiliului Local Brasov;

In temeiul art.10, art. 36, alin. 1, alin. 2, lit. c  si art. 45, alin. 3 din Legea Administratiei Publice Locale  nr. 215/2001, republicata,

 

 

 

H O T A R A S T E :

 

 

 

Art. 1. Se aproba vânzarea terenului aflat în proprietatea Statului Român în suprafata de 180,80 m.p., identificat în C.F. nr. 45403 Brasov, nr. top. 6915/b/1/1/3,  id. cad. 5481, evaluat la 35 Euro/m.p., catre S.C. DANINA STAR  S.R.L. Brasov.

 

 

 

Art. 2. Primarul Municipiului Brasov  va asigura ducerea la îndeplinire a  prezentei  hotarâri.

 

 

]