Hotărârea nr. 1052/2007

APROBAREA VÂNZARII TERENULUI SITUAT ÎN BRASOV;STR. SIMION BARNUTIU NR. 19;CATRE IONAS IOLANDA SI IONAS ALEXANDRU.
[

 

 

 

HOTARÂREA Nr. 1052

din data de  10 decembrie 2007

 

 

 

 

Privind: aprobarea vânzarii terenului situat în Brasov, str. Simion Barnutiu nr. 19, catre IONAS  IOLANDA si IONAS ALEXANDRU;

 

 

 

 

 

              ;   Consiliul Local al Municipiului Brasov, întrunit în sedinta ordinara la data de 10 decembrie 2007;

Analizând Expunerea de motive si Raportul de specialitate ale Serviciului Intabulari, Cadastru,  Fond Funciar, Registrul Agricol din cadrul Directiei Patrimoniu, înregistrate cu nr. 93.141/2007, prin care s-a propus aprobarea vânzarii terenului situat în Brasov, str. Simion Barnutiu nr. 19, catre IONAS IOLANDA si IONAS ALEXANDRU;

Având în vedere prevederile Legii nr. 50/1991, republicata, H.G. nr. 525/1996, pentru aprobarea Regulamentului General de Urbanism precum si prevederile Legii nr. 7/1996, a cadastrului si a publicitatii imobiliare, cu completarile si modificarile ulterioare;

Având în vedere avizele comisiilor de specialitate nr. 1, 3 si 5 ale Consiliului Local Brasov;

In temeiul art. 10, art. 36, alin. 1, alin. 2, lit. c si art. 45, alin. 3 din Legea Administratiei Publice Locale nr. 215/2001, republicata,

 

 

 

H O T A R A S T E :

 

 

 

 

 

Art. 1. Se aproba vânzarea terenului aflat în proprietatea Statului Român în suprafata de 331,85 m.p., identificat în C.F. nr. 20580 Brasov, nr. top. (1953/2/a)/I, evaluat la 55 Euro/m.p., catre IONAS IOLANDA si IONAS ALEXANDRU.

 

 

 

Art. 2. Primarul Municipiului Brasov va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotarâri.

 

 

]