Hotărârea nr. 1051/2007

APROBAREA DOCUMENTATIEI DE DEZMEMBRARE IMOBIL SI VÂNZAREA DIRECTA A TERENULUI SITUAT ÎN BRASOV;STR. CLOSCA NR. 60 ¸ 66;CATRE BIGIU GABRIEL S.A.
[

 

 

 

HOTARÂREA Nr. 1051

din data de  10 decembrie 2007

 

 

 

 

Privind: aprobarea documentatiei de dezmembrare imobil si vânzarea directa a terenului situat în Brasov,  str. Closca nr. 60 ¸ 66, catre BIGIU GABRIEL s.a.

 

 

 

 

 

Consiliul Local al Municipiului Brasov, întrunit în sedinta ordinara la data de 10 decembrie 2007;

Analizând Expunerea de motive si Raportul de specialitate ale Serviciului Intabulari, Cadastru,  Fond Funciar, Registrul Agricol din cadrul Directiei Patrimoniu, înregistrate cu nr. 93.404/2007, prin care se propune aprobarea documentatiei de dezmembrare imobil si vânzarea directa a terenului situat în Brasov, str. Closca nr. 60 ¸ 66, catre BIGIU GABRIEL s. a.;

Având în vedere prevederile art. 13 din Legea nr. 50/1991, republicata, privind autorizarea executiei lucrarilor de constructii, H.G. nr. 525/1996, pentru aprobarea Regulamentului General de Urbanism, precum si prevederile Legii nr. 7/1996, a Cadastrului si Publicitatii Imobiliare cu modificarile si completarile ulterioare;

Având în vedere avizele comisiilor de specialitate nr. 1, 3 si 5 ale Consiliului Local Brasov;

In temeiul art. 10, art. 36, alin. 2, lit. c,  art. 45, alin. 3 si art. 123, alin. 3  din Legea Administratiei Publice Locale  nr. 215/2001, republicata,

 

 

H O T A R A S T E :

 

 

Art. 1. Se aproba dezmembrarea imobilului situat în Brasov, str. Closca nr. 60 ¸ 66,  înscris în C.F. nr. 32774 Brasov, nr. top. 13085/39/1/1, padure,  proprietatea  Municipiului Brasov, conform documentatiei tehnice întocmite de exp. Simon Gheorghe.

 

Art. 2. Se aproba  vânzarea directa a terenului identificat în C.F nr. 32774 Brasov, sub nr. top. 13085/39/1/1/2, lotul nr. 2, în suprafata de 163,33 m.p., cale de acces la imobilul din str. Closca nr. 66,  la pretul de 35,0 Euro/m.p., proprietatea Municipiului Brasov, catre  BIGIU GABRIEL si MARIA.

 

Art. 3. Se aproba  vânzarea directa a terenului identificat în C.F. nr. 32774 Brasov, sub nr.  top. 13085/39/1/1/3, lotul nr. 3, în suprafata de 74,4 m.p., cale de acces la imobilul din str. Closca nr. 64,  la pretul 35,0 Euro/m.p., proprietatea Municipiului Brasov catre MERET NICOLAE si VALERIA.

 

Art. 4. Se aproba  vânzarea directa a terenului identificat în C.F. nr. 32774 Brasov, sub nr. top. 13085/39/1/1/4, lotul nr. 4, în suprafata de 71,30 m.p., cale de acces la imobilul din str. Closca nr. 62,  la pretul de 35,0 Euro/m.p., proprietatea Municipiului Brasov, catre DUMITRU CRISTIAN PAUL.

 

Art. 5. Se aproba vânzarea directa a terenului identificat în C.F. nr. 32774 Brasov, sub nr. top. 13085/39/1/1/5, lotul nr. 5, în suprafata de 188,17 m.p., cale de acces la imobilul din str. Closca nr. 60,  la pretul de 35,0 Euro/m.p., proprietatea Municipiului Brasov, catre RADNOTI ATTILA si EVA

 

Art. 6. Prezenta hotarâre intra în vigoare dupa scoaterea din fondul forestier a suprafetelor mentionate la art. 2, 3, 4, 5.

 

Art. 7. Primarul Municipiului Brasov  va asigura ducerea la îndeplinire a  prezentei hotarâri.

]