Hotărârea nr. 1050/2007

VÂNZAREA DIRECTA A TERENULUI AFERENT CONSTRUCTIEI SITUAT ÎN BRASOV;STR. MACULUI NR. 41;CATRE STOLERU STEFAN SI STOLERU SORA.
[

 

 

 

HOTARÂREA Nr. 1050

din data de  10 decembrie 2007

 

 

 

 

Privind: vânzarea directa a terenului aferent constructiei situat în Brasov, str. Macului nr. 41, catre  STOLERU STEFAN si STOLERU SORA;

 

 

 

 

 

Consiliul Local al Municipiului Brasov, întrunit în sedinta ordinara la data de 10 decembrie 2007;

              ;   Analizând Expunerea de motive si Raportul de specialitate ale Biroului Valorificare Imobile din cadrul Directiei Patrimoniu, înregistrate cu  nr. 12.833/2006/2007, privind vânzarea directa a terenului aferent constructiei situat în Brasov, str. Macului nr. 41, catre STOLERU STEFAN SI STOLERU SORA;

Având în vedere Procesul – Verbal de Constatare a Contraventiei nr. 030410 din 7 februarie 2001, încheiat de Primaria Municipiului Brasov, precum si Procesul – Verbal din data de 4 decembrie 2007 al Comisiei constituita conform H.C.L. nr. 632/2006 si a D.P. nr. 3.798/2006, privind constituirea comisiei abilitata sa negocieze pretul de vânzare a terenurilor aferente unor spatii aflate în proprietatea unor persoane fizice sau juridice;

Având în vedere avizele comisiilor de specialitate nr. 1 si 5 ale Consiliului Local Brasov;

In temeiul art. 10, art. 36, alin. 2, lit. c, alin. 5, lit. b si art. 45, alin. 3 din Legea Administratiei Publice Locale  nr. 215/2001, republicata,

 

 

H O T A R A S T E :

 

 

 

Art. 1. Se aproba vânzarea directa a terenurilor proprietatea Statului Român, situate în Brasov, str. Macului nr. 41, înscrise în C.F. nr. 13842 Brasov, cu nr. top. 6832/22/2, în suprafata de 816,80 m.p. si nr. top. 6832/22/5, în suprafata de 100 m.p., catre STOLERU STEFAN si STOLERU SORA.

 

 

Art. 2. Pretul terenurilor mentionate la art. 1 este de 45  Euro/m.p. x (816,80 m.p. + 100 m.p.) = 41.256 Euro, ce se va plati în lei la cursul comunicat de B.N.R. pentru ziua în care se face plata.

 

 

Art. 3. Primarul Municipiului Brasov va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotarâri.

 

]