Hotărârea nr. 1046/2007

ACCEPTAREA DONATIEI NR. 4.752/2007 SI TRECEREA ÎN DOMENIUL PUBLIC AL MUNICIPIULUI BRASOV A TERENULUI AVÂND CATEGORIA DE FOLOSINTA DRUM;DONAT DE MAMAIA NICOLETA.
[

 

 

 

HOTARÂREA Nr. 1046

din data de  10 decembrie 2007

 

 

 

 

Privind: acceptarea donatiei nr. 4.752/2007 si trecerea în domeniul public al Municipiului Brasov a  terenului având categoria de folosinta drum, donat de MAMAIA NICOLETA;

 

 

 

 

 

Consiliul Local al Municipiului Brasov, întrunit în sedinta ordinara la data de 10 decembrie 2007;

Analizând Expunerea de motive si Raportul de specialitate ale Biroului Valorificare Imobile din cadrul Directiei Patrimoniu, înregistrate cu nr. 91.208/2007, privind trecerea în domeniul public al Municipiului Brasov a terenului având categoria de folosinta drum;

Având în vedere art. 3, alin. 1 si art. 7, lit. d din Legea privind proprietatea publica si regimul juridic al acesteia nr. 213/1998;

Având în vedere avizele comisiilor de specialitate nr. 1 si 5 ale Consiliului Local Brasov;

In temeiul art. 36, alin. 2, lit. c  si art. 121, alin. 3 din Legea Administratiei Publice Locale nr. 215/2001, republicata,

 

 

H O T A R A S T E :

 

 

 

Art. 1. Se accepta oferta de donatie a lui MAMAIA NICOLETA, autentificata sub nr. 4.752 din 21 noiembrie 2007 de Biroul Notarului Public Tudorache Viorel.

 

 

Art. 2. Se aproba trecerea în domeniul public al Municipiului Brasov si înscrierea în evidentele de carte funciara, a terenului având categoria de folosinta drum, identificat conform ofertei de donatie nr. 4.752 din 21 noiembrie 2007, a lui MAMAIA NICOLETA, autentificata de Biroul Notarului Public Tudorache Viorel.

 

 

Art. 3. Primarul Municipiului Brasov va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotarâri.

 

 

]