Hotărârea nr. 1042/2007

DAREA ÎN FOLOSINTA GRATUITA CATRE ASOCIATIA 15 NOIEMBRIE 1987;A SPATIULUI CU ALTA DESTINATIE SITUAT ÎN BRASOV;STR. MURESENILOR NR. 5.
[

 

 

 

 

HOTARÂREA Nr. 1042

din data de  10 decembrie 2007

 

 

 

 

Privind: darea în folosinta gratuita catre Asociatia 15 Noiembrie 1987, a spatiului cu alta destinatie  situat în Brasov, str. Muresenilor nr.  5;

 

              ;             & nbsp;       

 

 

 

              ;   Consiliul Local al Municipiului Brasov, întrunit în sedinta ordinara la data de 10 decembrie 2007;

              ;   Analizând Expunerea de motive si Raportul de specialitate ale S.C. RIAL S.R.L. Brasov, înregistrate cu nr. 94.111/2007, privind darea în folosinta gratuita catre Asociatia 15 Noiembrie 1987, a spatiului cu alta destinatie administrat de catre S.C. RIAL S.R.L., situat în Brasov, str. Muresenilor nr. 5;

Vazând prevederile art. 124 din Legea nr.  215/2001, privind administratia publica locala, republicata;

              ;   Având în vedere avizele comisiilor de specialitate nr. 1, 5 si 6 ale Consiliului Local Brasov;

              ;   In temeiul art. 36, alin. 2, lit. c, alin. 3, lit. c si art. 45, alin. 3 din Legea Administratiei Publice Locale nr. 215/2001, republicata,

 

 

 

 

H O T A R A S T E :

 

 

 

 

            Art. 1. Se aproba darea în folosinta gratuita pe o perioada de 5 ani catre Asociatia 15 Noiembrie 1987, a spatiului cu alta destinatie situat în Brasov, str. Muresenilor nr. 5.

 

 

 

            Art. 2. Primarul Municipiului Brasov si S.C. RIAL S.R.L. Brasov vor asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotarâri.

 

 

]