Hotărârea nr. 1041/2007

MODIFICAREA H.C.L. NR. 481/2002;PRIN CARE S-A APROBAT LISTA SPATIILOR COMERCIALE SI DE PRESTARI SERVICII CARE FAC OBIECTUL LEGII NR. 550/2002.
[

 

 

 

 

HOTARÂREA Nr. 1041

din data de  10 decembrie 2007

 

 

 

 

Privind: modificarea H.C.L. nr.  481/2002, prin care s-a aprobat  lista spatiilor comerciale si de  prestari servicii care fac obiectul Legii nr. 550/2002;

 

            &nb; sp;  

 

 

 

              ;   Consiliul Local al Municipiului Brasov, întrunit în sedinta ordinara la data de 10 decembrie 2007;

              ;   Analizând Expunerea de motive si aportul de specialitate ale S.C. RIAL S.R.L. Brasov, înregistrate cu nr. 94.112/2007,  privind modificarea H.C.L. nr.  481/2002, prin care s-a aprobat lista spatiilor comerciale sau de prestari servicii care fac obiectul Legii nr. 550/2002;

              ;   Având în vedere prevederile art. 1 si 5 din Legea nr. 550/2002;

              ;   Având în vedere avizele comisiilor de specialitate nr. 1, 5 si 6 ale Consiliului Local Brasov;

              ;   In temeiul art. 36, alin. 5, lit. b,  alin. 2, lit. c si art. 45, alin. 3 din Legea Administratiei Publice Locale nr. 215/2001, republicata,

 

 

 

H O T A R A S T E :

 

 

 

            Art. 1. Se aproba scoaterea de pe lista spatiilor comerciale sau de prestari servicii aflate în proprietatea privata a Statului Român si care pot fi vândute în temeiul Legii nr. 550/2002, a spatiului situat în Brasov, str. Bronzului nr. 5, sc. A.

 

 

            Art. 2. Hotarârea Consiliului Local nr. 481 din 2 decembrie 2002, astfel modificata, va fi republicata.

 

 

            Art. 3. Primarul Municipiului Brasov si S.C. RIAL S.R.L. Brasov, vor asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotarâri.          

 

 

 

 

 

 

 

HOTARÂREA Nr. 481 din data de  2 decembrie 2002

Republicata conform  H.C.L. 141/2003; 11/2004; 44/2004; 233/2004; 308/2004;

576/2005; 253/2006, 381/2007 si 1041/2007

 

 

 

 

Obiect: aprobarea listei spatiilor comerciale sau de prestari servicii, proprietate privata a statului care  se afla în administrarea S.C.  RIAL  S.R.L.;

           

 

 

 

Consiliul Local al Municipiului Brasov, întrunit în sedinta extraordinara la data de 2 decembrie 2002;

Analizând referatul nr. ad. 30.009 din 2 decembrie 2002 al S.C. RIAL S.R.L., privind propunerea de aprobare a listei spatiilor comerciale sau de prestari servicii, proprietate privata a statului care se afla în administrarea acesteia;

Vazând prevederile art. 5 din Legea nr. 550/2002, privind vânzarea spatiilor comerciale proprietate privata a statului si a celor de prestari servicii, aflate în administrarea consiliilor judetene sau a consiliilor locale precum si a celor aflate în patrimoniul regiilor autonome de interes local;

In temeiul art. 38, lit. f  si h, precum si art. 46 din Legea Administratiei Publice Locale   nr. 215/2001,

 

 

            &nb; sp;              ;         H O T A R A S T E :

 

 

Art. 1.   Se aproba lista spatiilor comerciale sau de prestari servicii, proprietate privata a statului care se afla în administrarea S.C. RIAL S.R.L. si care vor fi vândute în temeiul prevederilor Legii nr. 550/2002 conform anexei care face parte integranta din prezenta hotarâre.

 

 

Art. 2.  A.G.A. S.C. RIAL S.R.L. va  proceda la reducerea corespunzatoare a capitalului social al S.C. RIAL S.R.L. Brasov.

 

 

Art. 3. Pentru activitatea desfasurata în legatura cu vânzarea spatiilor comerciale si de prestari servicii, proprietate privata a statului, care se afla în administrarea Serviciului Public Patrimoniu, sau a societatilor comerciale ori a regiilor autonome din subordinea Consiliului Local, membrii comisiei pentru vânzarea spatiilor comerciale sau de prestari servicii, constituita  conform  prevederilor Dispozitiei nr. 2.152/2002, vor primi o indemnizatie lunara egala cu salariul minim pe economie, stabilita conform normelor legale în vigoare.

 

 

Art. 4. Conducerea  S.C. RIAL S.R.L. si  Comisia pentru vânzarea spatiilor comerciale sau de prestari servicii se împuternicesc cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotarâri.

 

]