Hotărârea nr. 1032/2007

APROBAREA ELIBERARII AUTORIZATIEI DE OPERARE CONCESIONARULUI S.C. CORAL IMPEX S.R.L. PLOIESTI;PENTRU PRESTAREA ACTIVITATII DE DERATIZARE;DEZINSECTIE SI DEZINFECTIE PE RAZA MUNICIPIULUI BRASOV.
[

 

 

 

HOTARÂREA Nr. 1032

din data de  10 decembrie 2007

 

 

 

 

                Privind: aprobarea eliberarii autorizatiei de operare concesionarului S.C. CORAL IMPEX S.R.L. Ploiesti,  pentru prestarea activitatii de deratizare, dezinsectie si dezinfectie pe raza Municipiului Brasov;

 

 

 

 

 

Consiliul Local al Municipiului Brasov, întrunit în sedinta ordinara la data de 10 decembrie 2007;

Analizând Expunerea de motive si Raportul de specialitate ale Serviciului Amenajare Zone de Agrement din cadrul Directiei Tehnice, înregistrate cu nr. 92.792 din 4 decembrie 2007, prin care s-a propus aprobarea eliberarii autorizatiei de operare catre S.C. CORAL IMPEX S.R.L, în calitate de concesionar, conform contractului de delegare a gestiunii serviciului public de deratizare, dezinsectie si dezinfectie nr. 353 din 21 decembrie 2005;

Având în vedere prevederile Legii nr. 101 din 25 aprilie 2006 – Legea Serviciului de Salubrizare a localitatilor, art. 19, alin 2, lit. e, Ordinul nr. 110 din 9 iulie 2007, privind aprobarea Regulamentului cadru al serviciului de salubrizare a localitatilor, art 101, alin 2, art. 107, lit. e, emis de Autoritatea Nationala de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilitati Publice, prevederile Contractului de delegare a gestiunii serviciului public de deratizare, dezinsectie si dezinfectie prin concesiune în municipiul  Brasov, contract nr. 353 din 21 decembrie 2005, art. 15, lit. b, încheiat între Consiliul Local al Municipiului Brasov, în calitate de concedent si S.C. CORAL IMPEX S.R.L. PLOIESTI, în calitate de concesionar;

Având în vedere avizele comisiilor de specialitate nr. 1, 5 si 6 ale Consiliului Local Brasov;

In temeiul art. 36, alin. 2, lit. a, d, alin. 6, lit. a, pct. 14 si art. 45, alin. 1 din Legea Administratiei Publice Locale  nr. 215/2001, republicata,

 

 

 

H O T A R A S T E :

 

 

 

            Art. 1. Se aproba eliberarea  autorizatiei de operare concesionarului S.C. CORAL IMPEX S.R.L. PLOIESTI, pentru prestarea în exclusivitate a activitatii de deratizare, dezinsectie si dezinfectie pe raza Municipiului Brasov.

 

 

Art. 2. Începând cu data intrarii în vigoare a prezentei hotarâri, Hotarârea Consiliului Local  nr. 156 din 27 martie 2006, se revoca.

 

 

Art. 3. Primarul Municipiului Brasov va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotarâri.

 

]