Hotărârea nr. 1028/2007

APROBAREA PRELUNGIRII CONTRACTULUI DE ASOCIERE ÎNCHEIAT ÎN BAZA H.C.L. NR. 762/2005.
[

 

 

 

HOTARÂREA Nr. 1028

din data de  10 decembrie 2007

 

 

 

 

Privind: aprobarea prelungirii Contractului de Asociere încheiat în baza H.C.L. nr. 762/2005;

 

 

 

 

              ;   Consiliul Local al Municipiului Brasov, întrunit în sedinta ordinara la data de 10 decembrie 2007;

              ;   Analizând Expunerea de motive si Raportul de specialitate ale Serviciului Relatii Externe, Coordonare Institutii de Cultura si O.N.G. din cadrul Directiei Integrare Europeana, înregistrate cu nr. 91.501 din 29 noiembrie 2007, prin care s-a propus aprobarea  prelungirii Contractului de Asociere încheiat în baza H.C.L. nr. 762/2005;

              ;   Având în vedere avizele comisiilor de specialitate nr. 1 si 5 ale Consiliului Local Brasov;

              ;   In temeiul art. 36, alin. 2, lit. e,  pct. 7, lit. a si art. 45, alin. 1 din Legea Administratiei Publice Locale nr. 215/2001, republicata,

 

 

H O T A R A S T E :

 

 

Art. 1. Se aproba  prelungirea Contractului de Asociere încheiat în baza Hotarârii Consiliului Local nr. 762 din 19 decembrie 2005.

 

 

Art. 2. Se aproba contributia financiara a Municipiului Brasov, pentru derularea proiectului „PENTRU SUFLET", în valoare de 10.000 RON/ luna, în perioada 1 ianuarie – 31 decembrie 2008.

 

 

Art. 3. Publicatia se va edita saptamânal, ca supliment al cotidianului Buna Ziua Brasov,  într-un tiraj de 20.000 exemplare.

 

 

Art. 4.  Primarul Municipiului Brasov va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotarâri.

 

 

 

]