Hotărârea nr. 1023/2007

ACORDAREA TITLULUI DE CETATEAN DE ONOARE AL MUNICIPIULUI BRASOV DOMNULUI NICOLAE PESCARU.
[

 

 

HOTARÂREA Nr. 1023

din data de  10 decembrie 2007

 

 

 

 

Privind: acordarea titlului de Cetatean de Onoare al Municipiului Brasov Domnului Nicolae PESCARU; 

 

              ;   Consiliul Local al Municipiului Brasov, întrunit în sedinta ordinara la data de 10 decembrie 2007;

Analizând Expunerea de motive si Raportul de specialitate ale Serviciului Relatii Externe, Coordonare Institutii de Cultura, O.N.G. din cadrul Directiei Integrare Europeana, înregistrate cu nr. 92.532 din 3 decembrie 2007, prin care s-a propus acordarea titlului de Cetatean de Onoare al Municipiului Brasov Domnului Nicolae PESCARU;

Având în vedere prevederile Regulamentului de Acordare a Titlului de Cetatean de Onoare, aprobat prin H.C.L. nr. 76/1995;

Având în vedere avizele comisiilor de specialitate nr. 4 si 5 ale Consiliului Local Brasov;

In temeiul art. 36, pct. 8 si art. 45, alin. 1 din Legea Administratiei Publice Locale nr. 215/2001, republicata,

 

 

 

 

H O T A R A S T E :

 

 

 

Art. 1. Se aproba acordarea titlului de Cetatean de Onoare al Municipiului Brasov Domnului Nicolae PESCARU, pentru performante sportive deosebite si pentru contributia domniei sale la dezvoltarea sportului românesc