Hotărârea nr. 1020/2007

RECTIFICAREA BUGETULUI GENERAL AL MUNICIPIULUI BRASOV - DECEMBRIE 2007.
[

 

HOTARÂREA Nr. 1020

din data de  10 decembrie 2007

 

 

 

Privind: rectificarea bugetului general al Municipiului Brasov  - decembrie 2007;

 

 

              ;   Consiliul Local al Municipiului Brasov, întrunit în sedinta ordinara la data de 10 decembrie 2007;

Analizând Raportul Ordonatorului Principal de Credite privind aprobarea bugetului general al Municipiului Brasov pe anul 2007,

Având în vedere prevederile art. 19, alin. 1 din Legea nr. 273/2006,  privind finantele publice locale, O.U.G.  nr. 134 din 19 noiembrie 2007, privind rectificarea bugetului de stat pe anul 2007, H.G. nr. 1.391 din 19 noiembrie 2007, privind  alocarea unei sume din Fondul de rezerva bugetara la dispozitia Guvernului, prevazut în bugetul de stat pe anul 2007, pentru finantarea Concursului National de Interpretare a Liedului Românesc, editia a V-a, Brasov 2007,  H.G. nr. 1.389 din 19 noiembrie 2007, privind alocarea unei sume din Fondul de rezerva bugetara la dispozitia Guvernului, prevazut în bugetul de stat pe anul 2007, în vederea finantarii unor cheltuieli pentru mentinerea functionalitatii serviciului de furnizare a energiei termice;

Având în vedere avizele comisiilor de specialitate nr. 1, 2, 3, 4, 5, 6 si 7 ale Consiliului Local Brasov;

In temeiul art. 36, pct. 4, lit. a  si art. 45, pct. 1, pct. 2, lit. a din Legea Administratiei Publice Locale  nr. 215/2001, republicata,

 

H O T A R A S T E  :

 

              ;   Art. 1. Se aproba bugetul local al Municipiului Brasov pe anul 2007 în suma de 459.241 mii lei  la partea de venituri si 459.241 mii lei la partea de cheltuieli, conform anexei nr. 1.

              ;  

Art. 2. Se aproba bugetul creditelor externe si interne în suma de 60.439 mii lei la partea de cheltuieli, conform anexei nr. 2.

 

Art. 3. Se aproba bugetul fondurilor externe nerambursabile în suma de 206 mii lei la partea de venituri si 206 mii lei la partea de cheltuieli, conform anexei nr. 3.

 

Art. 4. Se aproba bugetul institutiilor finantate din venituri proprii si subventii de la bugetul local în suma de 34.241 mii lei la partea de venituri si 34.241 mii lei la partea de cheltuieli, conform anexei nr. 4.

 

Art. 5. Se aproba bugetul institutiilor publice finantate integral din venituri proprii în suma de 6.428 mii lei la partea de venituri si 6.428 mii lei la partea de cheltuieli, conform anexei nr. 5.

 

Art. 6. Se aproba bugetul veniturilor si cheltuielilor evidentiate în afara bugetului local în suma de 4.702 mii lei la partea de venituri si 4.702 mii lei la partea de cheltuieli, conform anexei nr. 6.

 

Art. 7. Se aproba bugetele de venituri si cheltuieli ale institutiilor si serviciilor publice finantate din bugetul municipiului Brasov astfel, cap. 51 - Autoritati publice -  anexa nr. 7.01., cap. 54  - Alte servicii publice generale - anexa 8.01., cap. 61 - Ordine publica si siguranta nationala - anexa nr. 9.01., cap. 65 - Învatamânt - anexele nr. 10.01. - 10.46., cap. 67 - Cultura, recreere si religie - anexele nr. 11.01. - 11.05., cap. 68 - Asigurari si asistenta sociala - anexa nr. 12.01. - 12.02., cap. 70 - Locuinte, servicii si dezvoltare publica - anexele nr. 13.01. - 13.03., care fac parte integranta din prezenta hotarâre.

 

Art.  8.  Se aproba Programul de investitii publice al Municipiului Brasov, conform anexelor cu finantare din: bugetul local, venituri proprii si subventii, integral din venituri proprii, împrumuturi interne si externe, venituri si cheltuieli în afara bugetului local, sinteza si lista de reparatii capitale, conform anexelor 14.01. - 14.12.,  care fac parte integranta din prezenta hotarâre.

 

Art. 9.  Primarul Municipiului Brasov va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotarâri.

 

 

]