Hotărârea nr. 1017/2007

REVOCAREA H.C.L. NR. 247/2007;PRIN CARE S-A APROBAT ASOCIEREA CU INVESTITORUL DESEMNAT CONFORM H.C.L. NR. 909/2006;PENTRU REALIZAREA OBIECTIVULUI DE INVESTITII “COMPLEX SPORTIV SI DOTARI AFERENTE – STADIONUL MUNICIPAL”.
[

 

 

 

HOTARÂREA Nr. 1017

din data de  10 decembrie 2007

 

 

 

 

 

Privind: revocarea H.C.L. nr. 247/2007, prin care s-a aprobat asocierea cu investitorul desemnat conform  H.C.L. nr. 909/2006, pentru realizarea obiectivului de investitii “Complex Sportiv si dotari aferente  – Stadionul Municipal”;

 

 

 

 

 

 

Consiliul Local al Municipiului Brasov, întrunit în sedinta ordinara la data de 10 decembrie 2007;

Analizând Expunerea de motive si Raportul de specialitate ale Directiei Patrimoniu, prin care s-a propus revocarea H.C.L. nr.  247/2007, privind asocierea dintre  Municipiului Brasov si S.C. REDEVCO RO ALPHA ROMÂNIA S.R.L. , pentru realizarea obiectivului de investitii „Complex Comercial”;

Având în vedere avizul comisiei  de specialitate nr.  5 a Consiliului Local Brasov;

În temeiul art. 10, art. 36, alin. 2, lit. c si art. 45, alin. 1 din Legea Administratiei Publice Locale  nr. 215/2001, republicata,

 

 

 

H O T A R A S T E :

 

 

 

Art. 1. Se aproba revocarea Hotarârii Consiliului Local nr. 247 din 26 martie 2007, privind asocierea Municipiului Brasov cu REDEVCO CENTRAL EUROPE – S.C. REDEVCO RO ALPHA S.R.L., în vederea realizarii obiectivului de investitii „Complex Sportiv”, în acord cu reglementarile UE si Complex Comercial, hotel, spatii de locuit.

 

 

 

Art. 2. Primarul Municipiului Brasov va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotarâri.

 

 

 

]