Hotărârea nr. 1013/2007

APROBARE DOCUMENTATIE “P.U.D. - MODIFICARE A.C. NR. 79/2000;PRIN MARIREA DIMENSIUNILOR HALEI;B-DUL GRIVITEI F.N.;BRASOV’’;BENEFICIAR S.C. EUROPROIECT S.R.L .
[

 

 

 

HOTARÂREA Nr. 1013

din data de  10 decembrie 2007

 

 

 

 

Privind: aprobare documentatie “P.U.D. - Modificare A.C. nr.  79/2000,  prin marirea dimensiunilor halei, B-dul Grivitei f.n., Brasov’’,  beneficiar S.C. EUROPROIECT S.R.L .;

 

 

 

 

 

 

              ;   Consiliul Local al Municipiului Brasov, întrunit în sedinta ordinara la data de 10 decembrie 2007;

Analizând Expunerea de motive si Raportul de specialitate ale Serviciului Amenajarea Teritoriului, Gestiune Date Urbane din cadrul Directiei Arhitect Sef,  înregistrate cu nr. 91.893 din 29 noiembrie 2007, prin care s-a propus aprobarea documentatiei “P.U.D. - Modificare A.C. nr. 79/2000, prin marirea dimensiunilor halei, B-dul Grivitei f.n., Brasov”,  beneficiar S.C. EUROPROIECT S.R.L.;

Având în vedere prevederile Legii nr. 50/1991, privind autorizarea executarii constructiilor si unele masuri pentru realizarea locuintelor, cu modificarile si completarile ulterioare;

Având în vedere avizele comisiilor de specialitate nr. 2 si 5 ale Consiliului Local Brasov;

In temeiul art. 36, alin. 5, lit. c  si art. 45, alin. 2, lit. e din Legea Administratiei Publice Locale  nr. 215/2001, republicata,

 

 

 

 

H O T A R A S T E :

 

 

 

Art. 1. Se aproba documentatia “P.U.D. - Modificare A.C. nr. 79/2000, prin marirea dimensiunilor halei, B-dul Grivitei f.n., Brasov”,   beneficiar S.C. EUROPROIECT S.R.L.

 

 

Art. 2.  Primarul Municipiului Brasov va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotarâri.

 

 

 

]