Hotărârea nr. 1011/2007

APROBARE DOCUMENTATIE “P.U.D. - CONSTRUIRE HOTEL 2 D + P + 2 E + M;STR. TIBLES NR. 9;BRASOV”;BENEFICIAR S.C. PETROL GRUP LT S.R.L.
[

 

 

 

HOTARÂREA Nr. 1011

din data de  10 decembrie 2007

 

 

 

 

Privind: aprobare documentatie “P.U.D. - Construire hotel 2 D + P + 2 E + M, str. Tibles nr. 9,  Brasov”,  beneficiar S.C. PETROL GRUP  LT S.R.L.;

 

 

 

 

 

 

              ;   Consiliul Local al Municipiului Brasov, întrunit în sedinta ordinara la data de 10 decembrie 2007;

Analizând Expunerea de motive si Raportul de specialitate ale Serviciului Amenajarea Teritoriului, Gestiune Date Urbane din cadrul Directiei Arhitect Sef, înregistrate cu nr. 90.252 din 23 noiembrie 2007, prin care s-a propus aprobarea documentatiei “P.U.D. - Construire hotel 2 D + P + 2 E + M, str. Tibles nr. 9, Brasov”, beneficiar S.C. PETROL GRUP LT  S.R.L.;

              ;   Având în vedere prevederile Legii nr. 50/1991, privind autorizarea executarii constructiilor si unele masuri pentru realizarea locuintelor, cu modificarile si completarile ulterioare;

              ;   Având în vedere avizele comisiilor de specialitate nr. 2, 3 si 5 ale Consiliului Local Brasov;

              ;   In temeiul art. 36, alin. 5, lit. c  si art. 45, alin. 2, lit. e din Legea Administratiei Publice Locale nr. 215/2001, republicata,

 

 

 

H O T A R A S T E :

 

 

 

 

Art. 1. Se aproba documentatia “P.U.D. - Construire hotel 2 D + P + 2 E + M, str. Tibles nr. 9, Brasov”,  beneficiar S.C. PETROL GRUP LT S.R.L., întocmita de catre S.C. AGENTIA SÂRBU S.R.L.

 

 

 

Art. 2.  Primarul Municipiului Brasov va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotarâri.

 

]