Hotărârea nr. 1009/2007

APROBARE DOCUMENTATIE “P.U.D. - CONSTRUIRE CLADIRE P + M;STR. NUCULUI NR. 28;BRASOV”;BENEFICIARI PUSCASU GHEORGHE SI PUSCASU MARIA.
[

 

 

HOTARÂREA Nr. 1009

din data de  10 decembrie 2007

 

 

 

 

Privind: aprobare documentatie “P.U.D. - Construire cladire P + M, str. Nucului nr. 28, Brasov”,  beneficiari PUSCASU GHEORGHE si PUSCASU MARIA;

 

 

 

 

Consiliul Local al Municipiului Brasov, întrunit în sedinta ordinara la data de 10 decembrie 2007;

Analizând Expunerea de motive si Raportul de specialitate ale Serviciului Amenajarea Teritoriului, Gestiune Date Urbane din cadrul Directiei Arhitect Sef, înregistrate cu nr. 89.414 din 21 noiembrie 2007, prin care s-a propus aprobarea documentatiei “P.U.D. - Construire cladire P + M, str. Nucului nr. 28, Brasov”,  beneficiari PUSCASU GHEORGHE si PUSCASU MARIA;

Având în vedere prevederile Legii nr. 50/1991, privind autorizarea executarii constructiilor si unele masuri pentru realizarea locuintelor, cu modificarile si completarile ulterioare;

Având în vedere avizele comisiilor de specialitate nr. 2 si 5 ale Consiliului Local Brasov;

In temeiul art. 36, alin. 5, lit. c si art. 45, alin. 2, lit. e din Legea Administratiei Publice Locale  nr. 215/2001, republicata,

 

 

 

H O T A R A S T E  :

 

 

 

Art. 1. Se aproba documentatia “P.U.D. - Construire cladire P + M, str. Nucului nr. 28, Brasov”,  beneficiari PUSCASU GHEORGHE si PUSCASU MARIA, întocmita de catre S.C. TOP FORM S.R.L.

 

 

 

Art. 2. Primarul Municipiului Brasov va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotarâri.

     

]