Hotărârea nr. 99/2005

OBIECT: APROBAREA UNUI SCHIMB DE TERENURI ÎNTRE FILIPESCU ELENA ADRIANA, VLADESCU ANTON VLAD SI MUNICIPIUL BRASOV; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV, ÎNTRUNIT ÎN SEDINTA ORDINARA LA DATA DE 28 FEBRUARIE 2005; ANALIZÂND EXPUNEREA DE MOT

HOTĂRÂREA NR. 99

Obiect: Privind aprobarea unui schimb de terenuri între Filipescu Elena Adriana,
Vlădescu Anton Vlad şi Municipiul Braşov.


Consiliul Local al municipiului Braşov, întrunit în şedinţă ordinară la data de 28 februarie 2005; 
Analizând Expunerea de motive şi Raportul de specialitate, înregistrate cu nr. 6.107/2005, ale Serviciului Valorificare Imobile, Cadastru şi Fond Funciar din cadrul Direcţiei Administrare Domeniu Public şi Privat, privind aprobarea unui schimb de terenuri între Filipescu Elena Adriana şi Vlădescu Anton Vlad şi Municipiul Braşov;
Având în vedere adresa nr. 6.107/2005 a Serviciului Conteneios din cadrul Primăriei municipiului Braşov;
Având în vedere avizul comisiei nr. 1 şi cel al comisiei 5 dat în cadrul şedinţei prin care îşi retrage amendamentele formulate în şedinţa comisiei;

În temeiul Art. 3,8, lit. f, Art. 46 din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001,

HOTĂRĂŞTE:


Art. 1. Se aprobă schimbul între terenul înscris în C.F. nr. 28195, cu nr. top 6300/2 - loc de casa de 405 m.p., proprietari Filipescu Elena Adriana, Vlădescu Anton Vlad şi terenul care se va înscrie în C.F. nr. 3917, cu nr. top. 6300/1/1/1/1/3/2/1, în suprafaţă de 405 m.p., aparţinând domeniului privat al municipiului Braşov.
Art. 2. Se mandatează Direcţia Administrare Domeniu Public şi Privat să întocmească documentaţia tehnică şi juridică necesară punerii în aplicare a Art. 1 din prezenta hotărâre.
Art. 3. Primarul municipiului Braşov va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.