Hotărârea nr. 98/2005

OBIECT: SCOATEREA DIN ISLAZUL COMUNAL PROPRIETATEA MUNICIPIULUI BRASOV A SUPRAFETEI DE 98,39 HA DIN TRUPUL POIANA BRASOV; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV, ÎNTRUNIT ÎN SEDINTA ORDINARA LA DATA DE 28 FEBRUARIE 2005; ANALIZÂND EXPUNEREA D

HOTĂRÂREA NR. 98


 Obiect: Privind scoaterea din islazul comunal proprietatea municipiului Braşov a
suprafeţei de 98,39 ha din trupul Poiana Braşov.

Consiliul Local al municipiului Braşov, întrunit în şedinţă ordinară la data de 28 februarie 2005; 
Analizând Expunerea de motive şi Raportul de specialitate, înregistrate cu nr. 10.065/2004, ale Serviciului Valorificare Imobile, Cadastru şi Fond Funciar din cadrul Direcţiei Administrare Domeniu Public şi Privat, privind scoaterea din islazul comunal proprietatea municipiului Braşov a suprafeţei de 98,39 ha din trupul Poiana Braşov;

Având în vedere prevederile Art. 92 din Legea nr. 18/1991, republicată cu modificările şi completările ulterioare;

Având în vedere avizele comisiilor de specialitate nr. 1, 5 şi 6 ale Consiliului Local Braşov; 
În temeiul Art. 38 (2), lit. f precum şi Art. 46 din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001,

HOTĂRĂŞTE:


Art. 1. Se aprobă scoaterea din islazul comunal al municipiului Braşov a suprafeţei de 98,39 ha din trupul Poiana Braşov (Poiana Mică) conform anexei 1 - lista parcelelor cadastrale care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art. 2. Primarul municipiului Braşov va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.