Hotărârea nr. 97/2005

OBIECT: SCOATEREA DIN ISLAZUL COMUNAL A SUPRAFETEI DE 30 HA DIN TRUPUL STOAFFEN, SITUATE ÎN VECINATATEA CARTIERULUI BARTOLOMEU NORD SI CARTIERUL STUPINI CU IESIRE LA STRADA LÂNII; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV, ÎNTRUNIT ÎN SEDINTA

HOTĂRÂREA NR. 97


Obiect: Privind scoaterea din islazul comunal a suprafeţei de 30 ha din trupul Stoaffen, situate în vecinatatea cartierului Bartolomeu Nord şi cartierul Stupini cu ieşire la strada Lânii.


Consiliul Local al municipiului Braşov, întrunit în şedinţă ordinară la data de 28 februarie 2005; 
Analizând Expunerea de motive şi Raportul de specialitate, înregistrate cu nr. 9.254/2004, ale Serviciului Valorificare Imobile, Cadastru şi Fond Funciar din cadrul Direcţiei Administrare Domeniu Public şi Privat, privind scoaterea din islazul comunal a suprafeţei de 30 ha din Trupul Stoaffen; 
Văzând prevederile H.C.L. nr. 11/2005 care avizează documentaţia P.U.Z.-str. Lânii- str. Dimitrie Anghel (Plugarilor) zona de locuinţe Braşov;
Având în vedere prevederile Art. 92 din Legea nr. 18/1991, republicată cu modificările şi completările ulterioare;
Având în vedere avizele comisiilor de specialitate nr. 1, 5 şi 6 ale Consiliului Local Braşov;
În temeiul Art. 38 (2), lit. f precum şi Art. 46 din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001,

HOTĂRĂŞTE:


Art. 1. Se aprobă scoaterea din islazul comunal al municipiului Braşov a suprafeţei de păşune de 30 ha din trupul Stoaffen (PS 999, PS 1000, PS 1000/1, PS 1011).
Art. 2. Primarul municipiului Braşov va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.