Hotărârea nr. 96/2005

OBIECT: REVOCAREA DREPTULUI DE ADMINISTRARE ÎNSCRIS ÎN C.F. NR. 21758 LA C + 3; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV, ÎNTRUNIT ÎN SEDINTA ORDINARA LA DATA DE 28 FEBRUARIE 2005; ANALIZÂND EXPUNEREA DE MOTIVE SI RAPORTUL DE SPECIALITATE,

HOTĂRÂREA NR. 96


Obiect: Privind revocarea dreptului de administrare înscris în C.F. nr. 21758 la C+3.


Consiliul Local al municipiului Braşov, întrunit în şedinţă ordinară la data de 28 februarie 2005;
Analizând Expunerea de motive şi Raportul de specialitate, înregistrate cu nr. 5.139/2005, ale Serviciului Valorificare Imobile, Cadastru şi Fond Funciar din cadrul Direcţiei Administrare Domeniu Public şi Privat, privind revocarea dreptului de administrare înscris în C.F. nr. 21758 la C+3;
Având în vedere prevederile Art. 12, alin. (3) din Legea nr. 213/1998, adresa Serviciului Amenajarea Teritoriului, Protecţia Mediului şi Gestiune Date Urbane;
Având în vedere avizele comisiilor de specialitate nr. 1 şi 5 ale Consiliului Local Braşov;
În temeiul Art. 38, lit. f şi Art. 46 din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001,

HOTĂRĂŞTE:


Art. 1. Se aprobă revocarea şi radierea dreptului de administrare operativă a "Întreprinderii Frigotehnice Bucureşti", înscris în C.F. nr. 21758, nr. top. 10387 la C+3.
Att. 2. Primarul municipiului Braşov va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.