Hotărârea nr. 95/2005

OBIECT: REVOCAREA SI RADIEREA DREPTULUI DE ADMINISTRARE ASUPRA IMOBILULUI ÎNSCRIS ÎN C.F. NR. 1 BRASOV, SUB NR. TOP. 14269/1, LA A + 2064 (TEREN POIANA DE JOS); CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV, ÎNTRUNIT ÎN SEDINTA ORDINARA LA DATA DE

HOTĂRÂREA NR. 95


 Obiect: Privind revocarea şi radierea dreptului de administrare asupra imobilului
 înscris în C.F. nr. 1 Braşov, sub nr. top. 14269/1, la A+2064 (Teren Poiana de Jos
).

Consiliul Local al municipiului Braşov, întrunit în şedinţă ordinară la data de 28 februarie 2005; 
Analizând Expunerea de motive şi Raportul de specialitate, înregistrate cu nr. 9.273/2005, ale Serviciului Valorificare Imobile, Cadastru şi Fond Funciar din cadrul Direcţiei Administrare Domeniu Public şi Privat, privind revocarea şi radierea din C.F. nr. 1 a dreptului de administrare asupra nr. top. 14269/1;
Având în vedere Hotărârea Consiliului Local nr. 289/1999, republicată şi H.G. nr. 972/2002, Anexa nr. 2 - privind Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al Municipiului Braşov şi Legea nr. 213/1998;
Având în vedere avizele comisiilor de specialitate nr. 1 şi 5 ale Consiliului Local Braşov,
În temeiul Art. 38, lit. f precum şi Art: 46 din Legea Administratiei Publice Locale nr. 215/2001

HOTĂRĂŞTE:

Art. 1. Se aprobă revocarea şi radierea dreptului de administrare a "Bazei de Desfacere a Produselor Petrolifere Braşov" asupra imobilului înscris în C.F. nr. 1, sub nr. top. 14269/1.

Art. 2. Primarul municipiului Braşov va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.