Hotărârea nr. 94/2005

OBIECT: RECLAMATIA ADMINISTRATIVA FORMULATA DE SCHMIDT RAFL ARNULF PRIVIND REVOCAREA HOTARÂRII CONSILIULUI LOCAL NR. 326 DIN 31 MAI 2004; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV, ÎNTRUNIT ÎN SEDINTA ORDINARA LA DATA DE 28 FEBRUARIE 2005;

HOTĂRÂREA NR. 94


Obiect: Privind reclamaţia administrativă formulată de Schmidt Raft Arnulf privind
revocarea Hotărârii Consiliului Local nr. 326 din 31 mai 2004
.


Consiliul Local al municipiului Braşov, întrunit în şedinţă ordinară la data de 28 februarie 2005;
Analizând Expunerea de motive şi Raportul de specialitate, înregistrate cu nr. 62.800/2004, ale Serviciului Valorificare Imobile, Cadastru şi Fond Funciar din cadrul Direcţiei Administrare Domeniu Public şi Privat, privind reclamaţia administrativă formulată de Schmidt Raft Arnulf, privind revocarea Hotărâri Consiliului Local nr. 326 din 31 mai 2004;
Având în vedere Hotărârea Consiliului Local nr. 326/2004 şi Legea nr. 554/2004;
Având în vedere avizele comisiilor de specialitate nr. 1 şi 5 ale Consiliului Local Braşov;
În temeiul Art. 46 din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001,

HOTĂRĂŞTE:

Articol unic. Se respinge reclamaţia administrativă formulată de Schmidt Raft Arnulf privind revocarea Hotărârii Consiliului Local nr. 326 din 31 mai 2004.