Hotărârea nr. 93/2005

OBIECT: SOLICITAREA PAROHIEI UNITARIANE BRASOV, REFERITOARE LA ACORDUL CONSILIULUI LOCAL PENTRU A PUTEA GARANTA CU BUNURILE ÎNSCRISE ÎN C.F. NR. 20177 LA A + 4 SI B + 6,7; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV, ÎNTRUNIT ÎN SEDINTA ORDINARA LA

HOTĂRÂREA NR. 93

Obiect: Privind solicitarea Parohiei Unitariane Braşov, referitoare la acordul Consiliului Local pentru a putea garanta cu bunurile înscrise în C.F. nr. 20177la A+4 şi B+6,7 .

Consiliul Local al municipiului Braşov, întrunit în şedinţă ordinară la data de 28 februarie 2005;
Analizând Expunerea de motive şi Raportul de specialitate, înregistrate cu nr. 58.297/2004 ale Serviciului Valorificare Imobile, Cadastru şi Fond Funciar din cadrul Direcţiei Administrare Domeniu Public şi Privat, privind solicitarea Parohiei Unitariane Braşov, referitoare la acordul Consiliului Local pentru a putea garanta cu bunurile înscrise în C.F. nr. 20177 la A+4 şi B+6, 7;
Având în vedere avizele comisiilor de specialitate nr. 1, 4 şi 5 ale Consiliului Local Braşov;
În temeiul Art. 38, lit. f şi Art. 46 din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001,
 

HOTĂRĂŞTE:


Art. 1. Se aprobă revocarea şi radierea înscrisului din C.F. nr. 20177 sub B+7 în ceea, ce priveşte interdicţia de înstrăinare şi grevare precum şi dreptului de retroversiune în favoarea municipiului Braşov.
Art. 2. Primarul municipiului Braşov va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.