Hotărârea nr. 92/2005

OBIECT: CONCESIONAREA TERENULUI SITUAT ÎN BRASOV, STR. HARMANULUI NR. 70 B, ÎN VEDEREA REALIZARII UNUI ACCES DIN EXTERIOR, BENEFICIAR GROSU VALENTIN; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV, ÎNTRUNIT ÎN SEDINTA ORDINARA LA DATA DE 28 FEBRU

HOTĂRÂREA NR. 92


Obiect: Privind concesionarea terenului situat în Braşov, str. Hărmanului nr. 70 B,
în vederea realiziării unui acces din exterior, beneficiar Grosu Valentin
.
 

Consiliul Local al municipiului Braşov, întrunit în şedinţă ordinară la data de 28 februarie 2005; 
Analizând Expunerea de motive $i Raportul de specialitate,inregistrate cu nr. 55.028 din 18 noiembrie 2004, ale Serviciului Valorificare Imobile, Cadastru şi Fond Funciar din cadrul Direcţiei Administrare Domeniu Public şi Privat, prin care se propune concesionarea terenului situat în Braşov, str. Hărmanului nr. 70 B;
Având în vedere prevederile Art. 12, lit. e din Legea nr. 50/1991, republicată (privind autorizarea executării construcţiilor şi unele măsuri pentru realizarea locuinţelor) şi Art. 1, alin. 2 din Legea nr. 219/1998, privind regimul concesiunilor;
Având în vedere avizele comisiilor de specialitate nr. 1,2 şi 5 ale Consiliului Local Braşov;
În temeiul Art. 38, lit. f şi Art. 46 din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001,

HOTĂRĂŞTE:

Art. 1. Se aprobă concesionarea fără licitaţie publică a terenului situat în Braşov, str. Hărmanului nr. 70 B, identificat prin C.F. nr. 29912 Braşov, cu nr. top. 8782/1/d/56/1/1, în suprafaţă de 10 m.p., apaţinând domeniului privat al Statului Român, către Grosu Valentin.
Art. 2. Preţul terenului menţionat la Art. 1 este de 100 Euro/m.p., revenind o redevenţă anuală de 4 Euro/m.p., ce va fi plătită în lei la cursul comunicat de B.N.R. pentru ziua în care se face plata.
Art. 3. Concesionarea terenului se va face pe o perioadă de 49 de ani.
Art. 4. Destinaţia terenului conform C.U.  nr. 6920/2004, este de realizare a unui acces din exterior (trepte de acces şi windfang) la imobilul înscris în C.F. nr. 29917 Braşov,  cu nr. top 8782/1/c/1/4/2, 8782/1/d/56/2, 8782/1/d/58/2, 8782/1/d/59/2  
totul/XXXXV.
Art. 5. Primarul municipiului Braşov va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.