Hotărârea nr. 91/2005

OBIECT: CONCESIONAREA TERENULUI SITUAT ÎN BRASOV, STR. ALEXANDRU CEL BUN NR. 21, ÎN VEDEREA REALIZARII UNUI ACCES DIN EXTERIOR, BENEFICIAR CRUCERU GICA; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV, ÎNTRUNIT ÎN SEDINTA ORDINARA LA DATA DE 28 FEBRU

HOTĂRÂREA NR. 91

Obiect: Privind concesionarea terenului situat în Braşov, str. Alexandru cel Bun nr.
21, în vederea realizării unui aeees din exterior, benefieiar Cruceru Gica
.
 

Consiliul Local al municipiului Braşov, întrunit în şedinţă ordinară la data de 28 februarie 2005; 
Analizând Expunerea de motive şi Raportul de specialitate, înregistrate cu nr. 61.720/2004, ale Serviciului Valorificare Imobile, Cadastru şi Fond Funciar din cadrul Direcţiei Administrare Domeniu Public şi Privat, prin care se propune concesionarea terenului situat în Braşov; str. Alexandru cel Bun nr. 21;
Având în vedere prevederile Art. 12, lit.e din Legea Dr. 50/1991, republicată (privind autorizarea executării construcţiilor şi unele măsuri pentru realizarea locuinţelor) şi Art. 1, alin. 2 din Legea nr. 219/1998, privind regimul concesiunilor;
Având în vedere avizul comisiilor de specialitate nr. 1, 2 şi 5 ale Consiliului Local Braşov;
În temeiul Art. 38, lit. f şi Art. 46 din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001,


HOTĂRĂŞTE:


Art. 1. Se aprobă concesionarea fără licitaţie publică a terenului situat în Braşov, str. Alexandru cel Bun nr. 21, identificat prin C.F. nr. 30725 Braşov, cu nr. top. 7444 -7447/5/2/2/1/2, în suprafaţă de 2,85 m.p., aparţinând domeniului privat al Statului Român, către Cruceru Gica.
Art. 2. Preţul terenului menţionat la Art. 1 este de 100 Euro/m.p., revenind o redevenţă anuală de 4 Euro/m.p., ce va fi platită în lei la cursul comunicat de B.N.R. pentru ziua în care se face plata.
Art. 3. Concesionarea terenului se va face pe o perioadă de 49 de ani.
Art. 4. Destinaţia terenului conform C.U. nr. 5828/2004, este de realizare a unui acces din exterior (windfang ) la imobilul înscris în C.F. 30961 Braşov, cu nr. top. 7444 -7447/6/3/4.
Art. 5. Primarul municipiului Braşov va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.