Hotărârea nr. 9/2005

OBIECT: AVIZAREA DOCUMENTATIEI "ACTUALIZARE P.U.Z. - B-DUL GARII, BRASOV"; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV, ÎNTRUNIT ÎN SEDINTA ORDINARA LA DATA DE 26 IANUARIE 2005; ANALIZÂND EXPUNEREA DE MOTIVE SI RAPORTUL DE SPECIALITATE, ÎNREG

HOTĂRÂREA NR. 9


Obiect: avizarea documentaţiei "Actualizare P.U.Z. - B-dul Gării, Braşov"; 

Consiliul Local al Municipiului Braşov, întrunit în şedinţă ordinară la data de 26 ianuarie 2005;
Analizând Expunerea de motive şi Raportul de specialitate, înregistrate sub nr. 50.021 din 25 octombrie 2004, ale Serviciului Amenajarea Teritoriului, Protecţia Mediului şi Gestiune Date Urbane, prin care s-a propus avizarea documentaţiei "Actualizare P. U.Z. - B-dul Gării, Braşov"; 

Având în vedere prevederile Legii nr. 50/1991, republicată şi completată ulterior şi avizele solicitate prin certificatul de urbanism;
 În temeiul art. 38, lit. c şi art. 46.1. din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001,

HOTĂRĂŞTE:


Art. 1. Se avizează documentaţia " Actualizare P.U.Z. - B-dul Gării, Braşov", iniţiată de Primăria Municipiului Braşov şi elaborată de S.C. PROJECT BRAŞOV S.A."
Art. 2. Până la faza de aprobare a documentaţiei, aceasta se va completa cu toate avizele şi cerinţele impuse prin Certificatul de Urbanism nr. 4.444 din 17 septembrie 2004.
Art. 3. Primarul Municipiului Braşov  va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.