Hotărârea nr. 88/2005

OBIECT: APROBAREA ORGANIGRAMEI SERVICIULUI PUBLIC DE GESTIONARE A ANIMALELOR; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV, ÎNTRUNIT ÎN SEDINTA ORDINARA LA DATA DE 28 FEBRUARIE 2005; ANALIZÂND EXPUNEREA DE MOTIVE SI RAPORTUL DE SPECIALITATE ALE

HOTĂRÂREA NR. 88

Obiect: Privind aprobarea Organigramei Serviciului Public de Gestionare a
Animalelor
.

Consiliul Local al municipiului Braşov, întrunit în şedinţă ordinară la data de 28 februarie 2005;
Analizând Expunerea de motive şi Raportul de specialitate ale Serviciului Public de Gestionare a Animalelor, înregistrate cu nr. 83 din 1 februarie 2005, prin care se propune aprobarea organigramei Serviciului Public de Gestionarea Animalelor;
Având în vedere prevederile Art. 38, alin. 2, lit. e din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001;
Având în vedere avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Braşov; 
În temeiul Art. 38, alin. 2, lit. e şi Art. 46 din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001,

HOTĂRĂŞTE:

Art. 1. Se aprobă Organigrama Serviciului Public de Gestionare a Animalelor pe anul 2005, conform anexei, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art. 2. Serviclul Public de Gestionare a Animalelor va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei  hotărâri.